Lönerevision 2020

Med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund

Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kommit överens om ett ettårigt avtal som gäller till och med den 31 augusti 2021. Parterna är även överens om att lönerevision ska ske för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar per den 1 september i år. I övrigt är avtalet om allmänna villkor oförändrat.

Lönerevisionen med Kommunal är inte klar. Vi vet inte när och med hur mycket lönerna ska höjas. Detta avtal bli klart tidigast i november eller december.

I korthet så innebär det att förslag till ny lön ska meddelas den anställde senast den 30 september. Denna lön ska sedan utbetalas från den 1 september.

Ingen procentsats

Parterna har inte bestämt hur mycket lönen ska höjas. Det finns ingen procentsats eller något särskilt krontal. Höjningen ska vara baserad på medarbetarens insats och de ekonomiska förutsättningar du har. Den kommunala höjningen kan vara vägledande med anledning av att den påverkar skolpengen.

Dialog om ny lön

Om det finns fackligt förtroendevalda

Om du har en lokal facklig organisation eller fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen så ska du samverka med dem om hur löneprocessen går till.

Om det saknas fackligt förtroendevalda

Om det inte finns lokala företrädare för facken så sker processen mellan er och era medarbetare. Dialogen om ny lön sker direkt med dem och inte med lokal facklig part. Varken på arbetsplatsen eller regionalt.

Kriterier för lön

Den lön som du avser ska gälla baseras på den enskildes resultat av de kriterier ni har hos er och utgår ifrån vid bedömning av prestation. De ekonomiska förutsättningarna kan man givetvis inte bortse ifrån.

Utgångspunkten är dock att löneavtalet är ett löneökningsavtal och att man inte har ekonomi är egentligen inte skäl att inte höja lönerna alls. De ekonomiska besparingarna får ske på annat sätt.

Skapa förståelse för ditt resonemang

Det som är viktigt är att den anställde förstår varför lönen höjs som den gör. Detta bygger på att det finns tydliga kriterier, att man bedöms utifrån dessa, att bedömningen uppfattas som välmotiverad och att man är delaktig i hur den sker.

Det är viktigt att det finns transparens om förutsättningarna, man kan förstå en lägre löneökning om man vet hur ekonomin ser ut och på samma sätt kan förväntningarna vara högre om ekonomin är bra.

Förstärkt lönesamtal

Om en anställd anser att lönesamtalet, i det samtal där den nya lönen motiveras, inte varit tillräckligt klargörande kan den anställde begära ett förstärkt lönesamtal.

Detta förstärkta samtal är inte en löneförhandling utan syftar till att motiveringen till ny lön och dialog kring vad den anställde i så fall inte uppfyllt vad gäller kriterierna och hur de uppfylls.

Syftet är att den anställde ska få mer kunskap om hur arbetsgivaren gjort bedömningen och på vilka grunder. I detta förstärkta samtal kan den anställde biträdas av lokal ombudsman, men detta är något som den anställde avgör.

Behöver inte rapporteras till oss

Den nya lönen ska inte anmälas till oss eller till den anställdas fackliga organisation. Om den fackliga organisationen efterfrågar uppgift om de nya lönerna för sina medlemmar så lämnar ni dessa uppgifter till deras fack.

Om dina anställda inte är med i facket

De som inte är medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas riksförbund omfattas inte av löneavtalet. I det fallet så blir det en fråga mellan er och den anställde om hur lönerevisionen ska ske. Normalt sett så brukar man tillämpa samma förutsättningar för de som är oorganiserade eller medlemmar i andra fack.

De som inte är medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund omfattas inte av löneavtalet. I det fallet så blir det en fråga mellan er och den anställde om hur lönerevisionen ska ske. Normalt sett så brukar man tillämpa samma förutsättningar för de som är oorganiserade eller medlemmar i andra fack.

Kommunals medlemmar

Lönerevisionen med Kommunal brukar ske per den 1 november men i år är det inte klart när lönerevisionen ska ske eller hur den ska ske. Detta beror på att de märkessättande förhandlingarna inom industrin som brukar ske på våren har skjutits fram till hösten. De branscher som inte träffar avtal utan fastställd löneökning avvaktar att dessa förhandlingar är klara innan vi kan träffa avtal. Avtalet med Kommunal beräknas vara klart under november-december.

Visions och Sveriges Skolledares medlemmar

Löneavtalet med Vision och Sveriges Skolledare har lönerevision den 1 juni respektive år om ni inte kommit överens med deras medlemmar om annan tidpunkt.