Nettosemester eller ”Semesterledighet för intermittent deltidsanställd”

Enligt kollektivavtalet för Skola, förskola och fritidshem (§ 9 Mom 6) beräknas semester för den som är ”intermittent deltidsanställd” enligt nettoberäkning i stället för bruttoberäkning, som annars är det vanliga.

Med intermittent deltidsanställd menas att arbetstagaren arbetar färre än 5 dagar i veckan i snitt. Förutsättningen är att arbetstagaren är deltidsanställd. Det innebär att den som är heltidsanställd men arbetar deltid, det vill säga är tjänstledig på deltid, inte omfattas av denna reglering.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.