Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet

Vissa yrkeskategorier är mer olycksdrabbade än andra: anställda inom städ och fastighet löper störst risk för allvarliga fallolyckor och långa sjukskrivningar. Det visar en rapport från Afa Försäkring som granskat allvarliga arbetsolyckor och långtidssjukfall under 2015-2022.

Risken för allvarliga olycksfall är högre hos yrkesgrupperna inom städ och fastighet än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Sedan 2018 har risken inom fastighet dessutom ökat varje år och 2021 låg den på 5,1 allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta arbetstagare. Mellan 2018 och 2020 var nivån nästan lika hög inom städ.

Fallolyckor vanligast

Precis som för övriga på arbetsmarknaden är den vanligaste risken för allvarliga olycksfall en fallolycka. Det gäller för både kvinnor och män. Inom städ stod fall från samma nivå för hela 36 procent av olyckorna och fall från hög höjd för 25 procent. Inom fastighet var det 22 respektive 19 procent medan motsvarande siffror för resten av arbetsmarknaden låg på 21 respektive 12 procent.

Fler äldre långvarigt sjuka

Generell sett ökar risken för långvarig sjukfrånvaro med åldern. De som arbetar inom städ och fastighet utgör inget undantag. Trenden har varit nedåtgående efter 2015 men från 2021 har det ökat något igen.

De vanligaste besvären sitter i muskler, skelett och leder som vid reumatism och ryggsjukdomar men handlar också i stor utsträckning om psykiska sjukdomar. Risken för psykiska sjukdomar har ingen koppling till stigande ålder, till skillnad mot muskuloskeletala diagnoser som ökar markant med åldern.

Minska risker genom att undersöka och åtgärda brister i arbetsmiljön kontinuerligt.

Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor hos Fremia

– Det är naturligtvis sorgliga siffror som Afa visar upp och det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att arbeta förebyggande mot alla typer av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, säger Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor hos Fremia.

Men det finns enkla knep att ta till för att minska risker för skador.

– Genom att involvera personalen i att undersöka vilka risker som finns och tillsammans hitta fungerade åtgärder kan medarbetarna bli mer uppmärksamma på riskfyllda situationer och mer motiverade att följa säkerhetsrutinerna. Uppmuntra gärna till omtänksamhet och att påminna varandra om vad som gäller. Ibland är det lätt att glömma bort varför man inte ska göra på ett visst sätt, tipsar Kerstin Wrisemo.

Arbetsskadeförsäkring ingår i medlemskapet

Om olyckan är framme är det bra att känna till att alla som är anställda hos Fremias medlemsorganisationer omfattas av Arbetsskadeförsäkringen TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det är den största kollektivavtalade försäkringen i Sverige och den ger ett heltäckande skydd för anställda medarbetare vid arbetsskada.