Förbered dig inför årets lönerevision

Avtal 2020

Många av våra medlemmar inväntar de centrala avtalen för att komma igång med årets lönerevision. Vi har tagit fram några punkter som du som medlem bör ha i åtanke utifrån vilken lönemodell ni har i verksamheten.

Glöm inte att ha en dialog med dina eventuella lokala fackliga parter kring processen.

Vilken lönesättningsmodell gäller i din verksamhet?

Säkerställ att du som arbetsgivare vet vilken lönesättningsmodell som gäller för dina anställda (se det kollektivavtal som gäller för tillfället).

1. Följer ert avtal givna lönenivåer som höjs generellt, avvakta nya villkor i pågående förhandlingar.

2. Tillämpar ni någon form av individuell lönesättning, förbered dig genom att göra individuella bedömningar av dina anställdas uppnådda resultat och prestationer med stöd av de lönekriterier och eventuella mallar som har kommunicerats med medarbetarna.

3. Följer ert avtal en kombination av 1 och 2 ovan, förbered den individuella delen i avvaktan på nya villkor.

Omfattas din verksamhet av ett avtal som redan tecknats med villkor för lönerevisionen 2020?

1. Analysera behov och förutsättningar av löneökningar. Sök stöd i tillgänglig statistik vid behov. Fundera över en tidplan för genomförandet och beräkna ett löneökningsutrymme. Är avtalet sifferlöst avgör ni som arbetsgivare nivån på löneökningarna utifrån företagets/organisationens behov och förutsättningar eftersom det inte finns något ”märke” på svensk arbetsmarknad att förhålla sig till ännu.

2. Se gällande avtal vad gäller kontakt med berörda fackliga organisationer om överläggning av tillexempel tidplan, arbetsgivarens intentioner, modell för genomförande.

3. Genomför lönerevisionen enligt avtalets bestämmelser och eventuella lokala överenskommelser (generella nivåhöjningar, lönesamtal eller förhandling mellan fack och arbetsgivare).

4. Betala ut ny lön.

Omfattas din verksamhet av flera avtal med olika villkor?

Många av våra medlemmar eftersträvar en enhetlig hantering av samtliga anställdas löner. Så som avtalen är tecknade behöver varje avtalsområde hanteras enligt den ordning som avtalet säger. Det skulle kunna innebära att du genomför lönerevisionen för vissa anställda nu, medan andra får vänta tills dess att ett centralt avtal är färdigt.