Bra förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans

Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans har lämnat remissyttrande

Fremia Personlig Assistans har lämnat remissyttrande över utredningen Stärkt rätt till personlig assistans - Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37).

Vi är i huvudsak positiva till utredningens förslag. Det är mycket välkommet med en utredning av den personliga assistansen som syftar till att lösa några av de problem som finns och har funnits under alldeles för lång tid. Fortfarande återstår flera problem att lösa, framför allt avseende hur behovsbedömningar görs och hur tillämpningen av rätt till personlig assistans har förändrats. Den här utredningen är dock ett steg i rätt riktning.

I vårt yttrande har vi framför allt koncentrerat oss på förslagen kring egenvård och sjukvårdsuppgifter i den personliga assistansen eftersom det är dessa delar vi bedömer skulle få störst påverkan på assistansanordnarnas verksamhet.

Här kan du ta del av samtliga remissinstansers yttranden på utredningen.