Bred samverkan för att motverka välfärdsbrottslighet

KFO medverkar i initiativ för att samla relevanta myndigheter

Välfärdsbrott och kopplingen till organiserad brottslighet har den senaste tiden varit en omdiskuterad fråga. För att möta denna utmaning och diskutera möjliga vägar framåt verkar nu aktörer från branschorganisationer och det offentliga tillsammans för att hindra välfärdsbrottsligheten. I ett första steg har ett rundabordssamtal anordnats för att föra diskussionen framåt.

Sedan 2018 samverkar de tre parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Nu tar parterna initiativ till att dela erfarenheter och diskutera möjliga lösningar för att minska välfärdsbrottsligheten inom sektorn. Under ett rundabordssamtal bjöd parterna in relevanta myndigheter och aktörer för att diskutera frågan. Där fick varje organisation berätta om de utmaningar de möter i verksamheten och vilka behov de ser inom området vård, omsorg och personlig assistans. I samtalet deltog representanter från bland annat Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Inspektionen för Vård och Omsorg, Statskontoret, Brottsförebyggande rådet och Göteborg stad.

– Välfärdssystemet i Sverige omsätter väldigt stora summor pengar vilket är en riskfaktor för oegentligheter. Alla försök att ta del av skattebetalarnas pengar på ett otillåtet sätt slår dessutom direkt mot tilliten i samhället. Trots att det redan idag görs mycket för att stoppa brottsligheten hittar kriminella alltid nya vägar att kringgå lagar. Många aktörer kan också känna att de saknar kunskap eller verktyg för att hantera detta. Initiativet som parterna tagit och rundabordssamtalet de anordnat är ett första steg framåt för samverkan i frågan på bred front. På så sätt kan vi hitta synergier för att motverka brottsligheten, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare IMM.

Samarbete mellan det privata och det offentliga

Samarbetet mellan parterna tog avstamp i den överenskommelse mot mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans som lanserades för två år sedan. Huvudsyftet med överenskommelsen är att motverka korruption och ge praktisk hjälp för alla aktörer inom sektorn. Parterna har därefter bland annat anordnat seminarier och tagit fram utbildningsfilmer som stöd i arbetet mot korruption.

– Det är en styrka att aktörer från såväl privat som offentlig sektor arbetar tillsammans mot korruption. Deras erfarenheter och kunskaper inom respektive område bidrar till en mer samlad bild av vilka utmaningar som finns inom vård, omsorg och personlig assistans. Därmed kan man även hitta vägar framåt i antikorruptionsarbetet, vilket överenskommelsen är ett resultat av, säger Hayaat Ibrahim.