Nya överenskommelser för hälsa, vård och övrig omsorg

KFO har nyligen kommit överens med Vision och Vårdförbundet om nya förhandlingsprotokoll för HVO-avtalet.

För Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden inom KFO gäller så kallade tillsvidareavtal. Det innebär att avtalet inte har något förbestämt slutdatum. De förändringar som nu gjorts med Vårdförbundet och Vision är i stora delar lika de som vi under 2016 och 2017 gjort med Kommunal. Med Akademikerförbunden inom KFO har vi ännu inte skrivit något nytt förhandlingsprotokoll men vi träffar de regelbundet och hoppas komma överens om nytt förhandlingsprotokoll med dem inom kort.  

Ändringarna i korthet

Ändringarna med Vårdförbundet och Vision gäller från och med 1 januari 2018 om inget annat anges och innebär i korthet:

 • Lön per arbetad timme (§2  mom 2): Antalet timmar per vecka för att arbeta med lön per arbetad timme höjs från nuvarande 16 timmar till 20 timmar per vecka (i genomsnitt).
 • Tidsbegränsade anställningar (§2 mom 2): Det införs möjlighet att teckna överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om att tidsbegränsade anställningar har uppsägningstid.
 • Arbetstid (§4) Det införs en möjlighet att teckna lokala kollektivavtal om annat arbetstidsmått än 40 timmar/vecka i genomsnitt när verksamheten så kräver. Med Vårdförbundet finns möjlighet att teckna lokalt kollektivavtal om annat arbetstidsmått även för övriga arbetstidsmått.
 • Frivilligtimmar (§ 4 mom 3) ökar från  att vara 75 timmar per år till 125 timmar per år.
 • Ersättning vid beredskap (§7): ökar från 1 januari 2019 med 6,5 procent. Nya belopp finns angivna i förhandlingsprotokollen. OBS! för närvarande gäller denna enbart med Vision och Vårdförbundet och inte med Kommunal.
 • Arbete på obekväm tid (Ob) (§9): ökar med 2,0 procent och per 1/1 2019 med 2,2 procent. I protokollet finns de nya krontalen angivna.
 • Föräldralön (§11 mom 3): Ny bestämmelse om föräldralön för barn födda efter 1 augusti 2017.  Föräldralön utges månatligen till arbetstagare under en föräldraledighet och utbetalas längst fram till att barnet är 24 månader  eller efter mottagandet av barn vid adoption. Föräldralön utges under 150 dagar om anställning varat i över 2 år. För barn födda före 1 augusti 2017 gäller tidigare bestämmelsen.
 • Uppsägningstider (§14 mom 2:3 anmärkning): Anmärkningen upphör från 1 januari 2019.  Det medför att längsta uppsägningstid blir 6 månader (den nuvarande bestämmelsen om 12 månaders uppsägningstid för 10 års anställningstid och 55 år tas bort).
 • Provanställning (§ 14 mom 4): Arbetsgivare behöver framöver inte varsla Kommunal när en provanställning ska upphöra.

Med Vårdförbundet har vi därutöver kommit överens om:

 • Akademisk specialisttjänstgöring (sk AST). Överenskommelsen om AST innebär att arbetsgivaren kan erbjuda sjuksköterskor att på betald arbetstid läsa till specialistsjuksköterska. Utbildningen bedrivs oftast på halvtid och arbete på halvtid. Att erbjuda AST är helt frivilligt för arbetsgivaren och arbetsgivarens riktlinjer för rekrytering gäller. AST finns även med bland annat SKL.

 • Nattarbetstid: För sjuksköterskor som arbetar ständig natt är nytt arbetstidsmått 34,20 timmar i genomsnitt per vecka.

Löneavtalet: Inga ändringar har gjorts men KFO är överens med Kommunal, Vision och Vårdförbundet att genomföra ett partsgemensamt arbete för att se över löneavtalet under 2018. Lönerevisionsdatum är den 1 juni för de yrkeskategorier som omfattas av Vision och Vårdförbundets avtal och lönesamtal ska genomföras senast den 30 april. För Kommunal är lönerevisonsdatum 1 augusti och lönesamtal ska vara genomfört senast 30 juni. 

I länken kan du läsa HVO-avtalet och de nya förhandlingsprotokollen. Så snart alla protokoll är skrivna kommer alla ändringar föras in i kollektivavtalet och nya avtal tryckas. Tills dess finns förhandlingsprotokollen och det befintliga kollektivavtalet publicerat under Avtal & rådgivning (avtal 2310).

Frågor

Har du frågor om avtalet eller förhandlingarna är du välkommen att kontakta Johan Rydstedt, johan.rydstedt@kfo.se, telefon 08-702 54 27, Hans-Erik Stierna, hans-erik.stierna@kfo.se, telefon 08-702 54 28 eller Susanne Lavemark, susanne.lavemark@kfo.se, telefon 08-702 54 39.

Uppdaterad
den 21 mars, 2018