Nytt avtal med Unionen för Ideella organisationer

Avtalet mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Unionen gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO har träffat nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom avtalsområdet Ideella organisationer med Unionen.

Avtalet i korthet:

Löneavtalet innehåller inte längre en skyldighet att tillämpa individuell och differentierad lönesättning. Löneavtalets konstruktion innebär tyvärr en omöjlighet för små medlemmar med endast en eller ett fåtal medlemmar att tillämpa individuell och differentierad lönesättning. Eftersom detta inte längre är ett krav slipper dessa arbetsgivare begå kollektivavtalsbrott.

Löneutrymmet följer det så kallade märket och innebär 6,0 procent fördelat på tre år:

1 maj 2017: 2,4 procent - individgaranti för medlem i Unionen: 200 kronor

1 maj 2018: 2,0 procent - individgaranti för medlem i Unionen: 180 kronor

1 maj 2019: 1,6 procent - individgaranti för medlem i Unionen: 160 kronor

Lägsta lön för medlem i Unionen som fyllt 20 år:

Från och med 1 maj 2017: 17 512 kronor

Från och med 1 maj 2018: 17 862 kronor

Från och med 1 maj 2019: 18 147 kronor

Parterna har också träffat överenskommelse om en avsättning till deltidspension med 0,5 procent den 1 maj 2019.

Gällande allmänna villkor har parterna kommit överens om nya uppsägningstider för anställningar tillträdda 1 maj 2017 eller senare. Förändringen innebär att uppsägningstiden vid uppsägning från tjänstemannens sida ökar med längre anställningstid, samt att uppsägningstiden från arbetsgivarens sida förändras innebärande att arbetsgivarens respektive arbetstagarens uppsägningstid är ömsesidig under de sex första anställningsåren.  

Arbetstidsavtalet har förts in i allmänna villkorsavtalet, men detta innebär inga materiella förändringar, endast redaktionella följdändringar.

Parterna har också kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över avtalets semester- och arbetstidsbestämmelser i syfte att göra dem mer läsbara och lättolkade.

Avtalen är preliminära till dess de antagits av Unionens förbundsstyrelse.

Förhandlingsprotokoll med bilagor finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar, se länk under Relaterad information. Tänk på att du måste vara inloggad för att ta del av avtalet. 

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se.