Assistansbranschen kritisk mot föreslagna ändringar av utsökningsbalken

Regeringen föreslår i en proposition att förvaltningsmyndigheters beslut som avser betalningsskyldighet ska vara direkt verkställbara. Det innebär bland annat att en assistansanordnare inte längre skulle ha möjlighet att i allmän domstol bestrida ett återkravsbeslut från Försäkringskassan.

– Förslaget skulle kunna bli förödande för assistansbranschen. Vi har vid flera tillfällen påtalat de stora rättssäkerhetsbrister som redan i dag finns i Försäkringskassans hantering av återkrav. Möjligheten att få en överprövning i allmän domstol har varit det sista hoppet för assistansanordnare som drabbas av ett ogrundat återkrav. En möjlighet som nu föreslås tas bort, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Fremia.

När förslaget remissbehandlades restes invändningar från bland annat Inspektionen för socialförsäkringen, som skrev att förslaget ställer krav på att myndighetsbeslut håller hög kvalitet.

– Här ligger en stor del av problematiken. Kvaliteten i Försäkringskassans beslut om återkrav har nämligen stora brister. Vi har under de senaste åren sett exempel på återkrav i mångmiljonklassen som har varit häpnadsväckande dåligt underbyggda. Tanken på att dessa beslut skulle kunna utgöra exekutionstitel, det vill säga underlag för utmätning av Kronofogden, är svindlande, säger Henrik Petrén.

Även LO var kritiska i sitt remissvar, med hänvisning till att myndighetsbeslut inte ska kunna ligga till grund för verkställighet i fall där en myndighet ska bedöma om den enskilde insett eller skäligen borde ha insett något eller då myndigheten haft möjlighet att efterge kravet. I Försäkringskassans beslut om återkrav mot assistansanordnare är det ofta just grunden ”skäligen borde ha insett” som man vilar på, vilket gör att anordnaren i praktiken saknar möjlighet att undgå kravet.

– Skulle detta förslag bli verklighet krävs en akut lagändring som säkerställer att återkrav endast kan ställas till den som faktiskt har gjort fel, säger Henrik Petrén.

För mer information, kontakta
Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans på Fremia, 0708-897544, henrik.petren@fremia.se

Mer information
Regeringens proposition: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/04/prop.-202122206/
Fremias rapport om återkrav i assistansbranschen: https://www.fremia.se/globalassets/aterbetalningskrav-och-utbetalningsstopp.pdf

Visa på Mynewsdesk