Ändring av Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2002:6) om assistansersättning

Sedan den 1 oktober 2018 gäller inte längre Försäkringskassans allmänna råd (2002:6) avseende hur övriga kostnader vid förhöjt schablonbelopp ska fördela sig med olika procentsatser.

Bakgrunden är att schablonbeloppet för assistansersättning sedan den 1 januari 2016 räknas upp med en viss procentsats varje år. Eftersom det inte längre är Försäkringskassan som lämnar förslag till schablonbeloppets storlek bedömer Försäkringskassan att det nu saknas ett tydligt faktaunderlag för att bedöma hur schablonbeloppet ska fördelas på olika kostnader. Därför har det allmänna rådet upphävts i denna del.

För de med utbetalning i efterskott ska ändringen tillämpas från och med oktober oavsett när beviljandeperioden inleddes. För de med utbetalning i förskott ska ändringarna tillämpas på alla månader i slutavräkningsperioden, även månader före oktober, om slutaräkningsperioden sträcker sig över ikraftträdandet den 1 oktober 2018. Slutavräkningsperioden är normalt densamma som beviljandeperioden.

Den 4 oktober klockan 10-11 anordnar Försäkringskassan ett webbinarium om förändringarna.