Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Fremia har lämnat remissvar till socialdepartementet på Huvudmannaskapsutredningens slutbetänkande Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (S2023/00990).

Sammanfattning

Fremia tillstyrker utredningens huvudförslag om ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Vi tror att det är rätt väg att gå för att skapa långsiktig trygghet för såväl assistansberättigade som anordnare av personlig assistans. Men vi anser samtidigt att ett statligt huvudmannaskap inte kan lösa alla de problem som vi idag ser i behovsutredningar, beslut, administration och finansiering av personlig assistans. Betydligt mer måste göras.

En förutsättning för att rätten till personlig assistans ska uppfyllas är att assistansersättningen räcker till för att finansiera assistans med god kvalitet och förutsebarhet. Fremia understryker vikten av en rejäl höjning av schablonbeloppet i budgeten inför 2024, och därefter årliga uppräkningar som följer anordnarnas kostnadsökningar.

Det behövs även snarast ske en översyn av under vilka omständigheter staten ska ha möjlighet att återkräva utbetald assistansersättning från såväl assistansberättigade som assistansanordnare.