Yttrande över betänkandet Förändring genom försök

Fremia har lämnat svar på finansdepartementets betänkande Förändring genom försök (SOU 2023:94).

Sammanfattning

Fremia är i huvudsak positiva till att kommunsektorn bedriver försöksverksamhet. Vi vill framhålla att kommuner och regioner i försöksverksamheter med fördel kan kroka arm med civilsamhället, samt idéburna och kooperativa aktörer i välfärden. På så vis kan huvudmännen dra nytta av våra medlemmars innovationskraft och säregna förmåga att utveckla nya lösningar i välfärdens glapp och glipor. Många av våra medlemmar har funnits längre än välfärdsstaten och varit de som gått före och skapat verksamheter som idag är en självklar del av välfärden, såsom förskola, mödravård och personlig assistans.