Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning

Fremia har lämnat remissvar till Utbildningsdepartementet på betänkandet på Utredningen om samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen (SOU 2024:9).

Sammanfattning

Fremia tillstyrker förslaget till ett nationellt VULF-avtal. Vi delar utredningens bedömning att avtal är en bättre väg för samverkan med fristående vård- och omsorgsgivare än en lagstadgad skyldighet.

Vår bild är att ideburna, kooperativa och andra fristående aktörer i vård och omsorg vill bidra till vårdens och omsorgens kompetensförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning. Men vi vill inskärpa vikten av att ta hänsyn till mindre, fristående vård- och omsorgsgivares särskilda förutsättningar. De behöver kunna ta del av service från regionernas stödstrukturer för att det i praktiken ska fungera. En avgörande förutsättning för att en mindre ideburen eller kooperativ vård- och omsorgsgivare ska kunna medverka i verksamhetsförlagd utbildning är full kostnadstäckning.