Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Fremia har lämnat remissvar på socialdepartementets promemoria Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader, S2023/02799.

Sammanfattning

Promemorians förslag är att avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader från och med utgången av juni 2024.

Den nuvarande bestämmelsen kring ersättning för höga sjuklönekostnader infördes den 1 januari 2015. Den innebär att arbetsgivare kan få ersättning från staten för sjuklönekostnader som överstiger en viss andel av deras totala lönekostnad. Ersättningen beräknas i en procentsats som skiljer sig beroende på arbetsgivarens totala årslönekostnad. Ersättningen som utbetalas i efterskott uppgår till max 250 000 kronor per arbetsgivare och år. Den nuvarande bestämmelsen om ersättning för höga sjuklönekostnader syftar till att skydda framför allt små arbetsgivare mot höga sjuklönekostnader på grund av faktorer som står utanför arbetsgivarens möjlighet att påverka. Nuvarande bestämmelser ger framför allt mindre arbetsgivare en stor ekonomisk trygghet – ett högkostnadsskydd

Fremia avstyrker förslaget om utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader.

Fremia anser att promemorians analys av effekterna av utfasning av för höga sjuklönekostnader är ofullständig.

Fremia anser att promemorians argument till varför ersättning för höga sjuklönekostnader ska fasas ut saknar ordentlig analys.

Fremia anser att ersättning för höga sjuklönekostnader ska finnas kvar och i stället utvecklas.