Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus

Fremia har lämnat remissvar till arbetsmarknadsdepartementet på förslagen i utredningen Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:47.

Sammanfattning

Fremia avstyrker förslaget om ett utvidgat rådighetsansvar.

Fremia avstyrker förslaget om att utvidga Arbetsmiljöverkets föreskriftsrätt vad gäller sanktionsavgifter.

Fremia avstyrker förslag om förtydliganden i arbetsmiljölagen, 3 kap. 2 a §, i syfte att utöka användningen av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. (6 kap. 9 §?)

Fremia förordar att Arbetsmiljöverket fortsätter att utveckla sin information till arbetsgivare.