Stärkt kompetens i vård och omsorg

Arbetsgivarföreningen KFO har lämnat remissvar på socialdepartementets remiss Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20).

Sammanfattning

KFO delar utredningens problembild gällande de utmaningar som vård och
social omsorg står inför och välkomnar en bredare diskussion kring hur
kvaliteten inom vård och social omsorg kan säkras. KFO anser dock inte att
införande av en skyddad yrkestitel löser de utpekade utmaningarna. KFO
bedömer inte heller att införandet av en skyddad yrkestitel automatiskt höjer
kvaliteten eller säkerheten i vården och den sociala omsorgen. Dessutom ser
KFO stora risker med att ett införande av en skyddad yrkestitel kan skapa
inlåsningseffekter på arbetsmarknaden samt att det kan försvåra för mindre
aktörer att bedriva verksamhet och att rekrytera personal. Det fortsatta
arbetet bör istället fokusera på att höja utbildningskvaliteten samt reglera
utbildningens innehåll och omfattning. Innan detta skett ser KFO stora
risker med att införa en skyddad yrkestitel. KFOs remissyttrande
avstyrker utifrån detta de förslag som utredningen presenterar om införande
av skyddad yrkestitel.