Vår demokrati – värd att värna varje dag

Fremia har, tillsammans med Civos, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Giva Sverige, svarat på Kulturdepartementets promemoria Vår demokrati – värd att värna varje dag (Ku2022/01317).

Sammanfattning

Civos, Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige är i grunden mycket positiva till kommitténs demokratifrämjande arbete de senaste åren och de förslag till insatser som presenteras. Vi välkomnar alla tvärsektoriella samarbeten där civilsamhällets röstbärande roll tas tillvara. Det var därför en självklarhet för oss att underteckna Deklarationen för en stark demokrati. Vi ser positivt på att civilsamhällets arbete för demokrati understryks i betänkandet samt att kommittén har samarbetat med civilsamhällesorganisationer, lokalt såväl som nationellt, under arbetets gång.

Vi tror samtidigt att betänkandet hade kunnat stärkas ytterligare om civilsamhällets organisationer hade fått ta en än tydligare plats och roll, detta då sociala organisationer, trossamfund, idrottsföreningar och ungdomsorganisationer är själva blodomloppet i en livskraftig demokrati. Vi vill också poängtera vikten av att framåt ta vara på de demokratinätverk där kommuner, regioner, länsstyrelser och civilsamhällesorganisationer samarbetar för att dessa nätverk ska förbli långsiktiga. Särskilt viktig blir uthålligheten i en tid då hotet mot demokratins institutioner växer och civilsamhällets utrymme krymper i Sverige och världen. Vi är övertygade om att det demokratiska samtalet och deltagandet i demokratin behöver se kraftfulla satsningar framåt, i skolan såväl som i andra offentliga verksamheter, och tillstyrker därför samtliga förslag som utredaren ger för att tillvarata kommitténs arbete framåt, men ger vi också förslag på hur civilsamhällets organisationer kan involveras tydligare.