Remissvar angående motion om kompetensförsörjning i äldreomsorgen

Fremia har lämnat svar till kommunstyrelsen i Stockholms stad angående en motion om kompetensförsörjning i äldreomsorgen (KS 2023/686).

Sammanfattning

Fremia tillstyrker förslagen om studieförberedande kurser riktade till dem som saknar formell utbildning inom vård- och omsorgsyrken, samt att hinder för vidare studier för dem som saknar formell utbildning undersöks noga. Fristående aktörer bör ha möjlighet att utforma kompetenssatsningar utifrån den egna verksamhetens behov. Däremot är det förstås positivt om fristående aktörer kan erbjudas att delta i stadens satsningar. 

Vi uppmärksammar också kommunstyrelsen på att det saknas fristående kurser i yrkessvenska för vård och omsorg inom vuxenutbildningen. Det är ett allvarligt glapp i utbildningsutbudet som snarast behöver täppas till.