Ny äldreomsorgslag

Famna och Fremia har gemensamt svarat på den statliga utredningens betänkande Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41), om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna.

Sammanfattning

Famna och Fremia håller med utredningen om behovet av att stärka kvaliteten i äldreomsorgen, men bedömer att detaljstyrning genom lagregleringar inte är rätt väg att gå. Däremot instämmer vi i utredningens förslag för att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. Vi bedömer också att konsekvenserna av utredningens förslag är otillräckligt belysta.

  • Vi avstyrker förslaget om en ny äldreomsorgslag, då det vore olyckligt med en dubbelreglering av äldreomsorgen. I den mån nya bestämmelser införs bör de regleras i socialtjänstlagen.
  • Vi är i grunden positiva till att utredningen vill förbättra kvaliteten i äldreomsorgen, men vi anser att flera av de föreslagna lagregleringarna är alltför detaljstyrande och riskerar att leda till ökad administration för verksamheterna.
  • Vi ställer oss tveksamma till förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling (NOK).  Vi föreslår att statsmakten istället fortsätter att utveckla den nationella kvalitetsmätningen genom kvalitetsindikatorer och utfallsmått i äldreomsorgen.
  • Vi delar utredningens bedömning att ansvaret för läkarinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården bör ligga hos regionerna.
  • Vi ställer oss positiva till de flesta av utredningens förslag som stärker den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. Samtidigt vill vi påpeka vikten av att huvudmannen och den enskilde vård- och omsorgsgivaren behåller möjligheten att utforma sina egna lösningar utifrån vårdbehov och lokala förhållanden.
  • Vi anser att förslagens konsekvenser är otillräckligt belysta. Underfinansierade, detaljstyrande krav kan leda till särskilt stora problem för idéburna och andra mindre, fristående aktörer.
  • Utredningen har inte heller tillräckligt belyst och tagit i beaktande att det saknas personal med rätt kompetens inom en rad vård- och omsorgsyrken. Vår bedömning är att ett antal av förslagen som utredningen har lagt inte är tillräckligt verklighetsförankrade.