Karenstak och högriskskydd

Fremia har lämnat ett remissvar på socialdepartementets departementsskrivelse Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

Sammanfattning

Fremia anser att namnändringen från ”allmänt högriskskydd” till ”karenstak”, samt från ”särskilt högriskskydd” till ”högriskskydd” är ett förtydligande.

Fremia tillstyrker att Försäkringskassan får ett helhetsansvar genom att både ansvara för att bedöma rätten till högriskskydd och för att betala ut sjukpenning direkt till berörd individ som omfattas av beslutet.

Fremia anser att arbetsgivare behöver bli kompenserade för den ökning av sjuklönekostnaderna som innebär ändringen till karenstak innebär.

I förslaget ingår bland annat att max tio karensavdrag per år ska minskas till att bli högst sex per år när karenstaket införs. Det skulle innebära betydande kostnadsökningar för sjuklön för många av Fremias medlemsorganisationer.

Om ändringen genomförs behöver arbetsgivare bli kompenserade för den ökning av sjuklönekostnaderna som ändringen till karenstak innebär. Utöver sjuklönekostnader har arbetsgivare kostnader för vikarier och organisering av verksamheten vid sjukfrånvaro. Särskilt betydelsefullt blir ekonomisk kompensation till arbetsgivare eftersom ersättningen för höga sjuklönekostnader kommer att upphöra i år.