Kammarkollegiets förslag till avgifter för registrering idéburna organisationer

Fremia har lämnat synpunkter på Kammarkollegiets förslag till föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer.

Sammanfattning

Fremia avstyrker Kammarkollegiets förslag till avgiftsnivå om 12 000 kronor. Därtill måste idéburna organisationer ta höjd för avregistreringskostnaden, så sammantaget handlar det om minst 60 000 kronor per organisation. Med en så hög avgift kommer få idéburna organisationer att registrera sig. Då förfelas regeringens och riksdagens syfte med registret, som är att främja tillväxt av
idéburen verksamhet i välfärden.

Fremia bedömer att det behövs en politisk lösning på det uppkomna  problemet, som riskerar att stjälpa riksdagens och regeringens ambitioner med de nya lagreglerna. Vi föreslår att regeringen snabbt återtar frågan från Kammarkollegiet och fastställer avgiftens storlek, med beaktande av de  politiska målen med de nya lagreglerna.