IVO:s redovisning av regeringsuppdraget om ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga

Fremia har, tillsammans med Famna, lämnat synpunkter till Socialdepartementet angående IVO:s redovisning av regeringsuppdraget att upprätta och tillgängliggöra ett nationellt register för HVB och stödboenden för barn och unga, samt särskilda ungdomshem.

Sammanfattning

I remissvaret påpekar vi att det är anmärkningsvärt att myndigheten inte har haft dialog med fristående utförare under processen, och att ingen av utförarorganisationerna heller har fått ärendet på remiss av Regeringskansliet. Detta trots att 8 av 10 HVB drivs i fristående regi.

Fremia och Famna tillstyrker att IVO skapar ett nationellt register över HVB och stödboenden för unga, till stöd för placerande kommuner. Det är av yttersta vikt att placeringar sker i verksamheter som har tillstånd, uppfyller myndigheters krav och riktlinjer samt ger omsorg av hög kvalitet.

Men vi ser behov av viktiga förändringar i det digitala placeringsstödets utformning. Vi har synpunkter på tre punkter:

  • Föreståndarens personnummer bör inte finnas med i placeringsstödet. Det är en skyddsvärd personuppgift. Självklart ska IVO ha dessa uppgifter i sin tillståndsgivning och tillsyn. Men det är tveksamt om det behövs i placeringsstödet för kommunerna.
  • Underlätta, men förenkla inte. IVO beskriver i sin slutrapport till regeringen att i placeringsstödet finns till varje verksamhet en sammanfattande text. ”För att underlätta läsningen och för att få en snabb överblick finns visualiseringar i form av färgmarkeringar och symboler. Till exempel markeras en tillsyn utan brister med grön färg.”  Fremia och Famna avråder från ett trafikljussystem, som riskerar att utelämna viktig information och leda till godtyckliga beslut som kan få stora konsekvenser för en enskild verksamhet.
  • Registret bör vara tillgängligt även för den berörda verksamhetsutövaren. För transparensens skull bör den verksamhet som berörs kunna se vilka uppgifter som finns om den egna verksamheten i det register som kommunerna ska ha som stöd när de fattar beslut om placering av barn och unga.