Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

Fremia har svarat på socialdepartementets betänkande Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52) .

Sammanfattning

För Fremia är det av största betydelse att alla former av brottslighet riktad mot våra välfärdssystem tas på allvar och bekämpas med kraft. Brottslighet riktad mot välfärdssystemen riskerar att urholka det gemensamma förtroendet för dessa, dränerar dem på resurser och drabbar alla som verkar inom dem. Därför har vi höga förväntningar på våra rättsvårdande myndigheter och beslutsfattare när det gäller att motverka och beivra brottslighet.

Åtgärder mot brottslighet måste vara ändamålsenliga och träffsäkra. Fremia avstyrker utredningens förslag om att flytta en del av sanktionssystemet från de rättsvårdande myndigheterna till förvaltningsmyndigheter. Brottslighet riktad mot välfärdssystemen förtjänar att tas på lika stort allvar som annan brottslighet. Om de rättsvårdande myndigheterna saknar resurser för att kunna arbeta effektivt med välfärdsbrottslighet bör de istället tillföras tillräckliga resurser och kompetens.

Fremia beklagar att ännu en statlig utredning reproducerar uppskattningar av felaktiga utbetalningars omfattning som ett flertal statliga myndigheter sedan lång tid tillbaka har förkastat på grund av att de inte är evidensbaserade och betraktas som mycket osäkra. Att, såsom utredningen gör, presentera så osäkra uppskattningar som fakta främjar inte det brottsförebyggande arbetet. Samtidigt riskerar det att på ett oansvarsfullt sätt sänka förtroendet för exempelvis personlig assistans.

Fremia avstyrker utredningens förslag om en obegränsad skyldighet att lämna uppgifter avseende juridiska och fysiska personer som bland andra skulle omfatta anordnare av personlig assistans. Vi ser behovet, men anser att en uppgiftsskyldighet behöver vara väl definierad. En obegränsad uppgiftsskyldighet kan inte anses uppfylla krav på förutsebarhet och rättssäkerhet.

Fremias yttrande över remissen begränsar sig i det följande till de delar som vi anser har störst betydelse för våra medlemmar. Det handlar framför allt om förslag som påverkar våra medlemmar som bedriver verksamhet med personlig assistans.