En moderniserad arbetsrätt

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) har lämnat remissvar till En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30).

Om Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarföreningen KFO organiserar kooperativa och samhällsnyttiga företag,  idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Gemensamt för våra medlemmar är att de bedriver verksamheter som är långsiktiga, hållbara och värderingsstyrda. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea går vid årsskiftet samman och bildar Fremia, (Fremia den 1 jan 2021) som blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Den nya organisationen kommer initialt att samla 5 400 medlemsföretag med tillsammans 145 000 anställda.

Inledande synpunkter

KFO bygger sin verksamhet kring ett kraftfullt huvudavtal tillsammans med starka fackliga motparter. Genom avtalet hanterar vi intressekonflikter genom formella och interna medlingar som parterna efter en strandad förhandling tvingas in i, vilket hittills gett oss 75 år av arbetsfred. Den stabila grund som jämstarka parter gemensamt byggt ger möjlighet till långsiktiga investeringar i verksamheten och dess personal.

Mot den bakgrunden ser vi med oro på hur utredningen påverkar arbetsmarknadens parter. Flera av förslagen är i sig välkomna förändringar som adresserar kända bekymmer som särskilt missgynnar små arbetsgivare. Ett förslag som upplevs som obalanserat och inte vinner bred acceptans är dock på flera sätt problematiskt.

KFO ansluter sig till den ofta framförda åsikten att arbetsmarknadens parter är bäst på att ta fram lösningar som lämpar sig inom varje bransch och yrkesområde. Underliggande lagar bör vara förankrade och accepterade av en bred politisk majoritet. Förslag som riskerar att rivas upp utgör en dålig grund för att teckna kompletterande kollektivavtal. Utifrån att arbetsmarknaden är så differentierad tar det även lång tid innan det går att utröna en praxis för hur en lag faktiskt ska tillämpas. Oenigheten om förslaget undergräver således förtroendet för lagens beständighet och således i förlängningen även för den svenska modellen.

Ett förslag som arbetstagarsidan upplever som en klar försämring öppnar även upp för framtida konflikter i kommande avtalsrörelser. De lagförslag som nu presenterats är fullt möjliga att göra avsteg från i centralt tecknade kollektivavtal. Det innebär att parterna ändå kommer att behöva hantera många av frågorna och därtill även begränsade till förändringar utifrån den ordning som lagstiftaren fastställt. Om fackföreningsrörelsen upplever sin ställning som undergrävd eller av allmänheten uppfattas som försvagad kommer detta att göra framtida avtalsrörelser svåra att hantera.

KFO menar således att förslaget måste anpassas så att det får en bredare acceptans bland flertalet politiska partier och parter på arbetsmarknaden.

KFO har under beredningen av remissyttrandet låtit medlemmar med faktiskt erfarenhet av uppsägningar och avskedanden inkomma med synpunkter på hur de anser att LAS har fungerat. Detta har skett med hjälp av enkäter och djupintervjuer.

Uppdaterad
den 30 december, 2020