Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Fremia har, tillsammans med Famna, lämnat remissvar till Arbetsförmedlingen på Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer (Af-2022/0072 1172).

Sammanfattning

I huvudsak ställer vi oss bakom förslagen till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer. Vår utgångspunkt i nedanstående synpunkter är förutsättningar för långtidsarbetslösa individer och individer med funktionsvariation, som idéburna leverantörer främst arbetar med.

Vi uppfattar att det övergripande syftet med förslagen är att uppnå ett mer effektivt nyttjande av resurser hos såväl Arbetsförmedling som hos leverantörer, och att uppgiftsskyldighetens ändamål är att leda till bästa möjliga bedömning av den enskildes behov. Detta, och i förlängningen att fatta rätt beslut om insatser, är avhängigt vilka uppgifter myndigheten avser att inhämta i bilaga Uppgifter Arbetsförmedlingen behöver om enskild och insats, version 1.0, som ingår i föreskrifterna för insatser riktade till långtidsarbetslösa. Vi vill också betona att det inte är enskilda insatser som är avgörande för individer i långtidsarbetslöshet utan sammanhållna insatser, även när de ges av flera aktörer.