Höjt tak för lönebidragen

– En effektiv väg till arbete och delaktighet

Lönebidrag skapar arbete och delaktighet för människor med nedsatt arbetsförmåga. Trots många positiva effekter, har taket för lönebidragen inte höjts sedan 2017. En rapport från Fremia visar att en höjning av taket skulle ha positiva effekter för människor med nedsatt arbetsförmåga, för arbetsgivare och för samhället.

Lönebidrag och andra former av subventionerade anställningar är ett viktigt medel för att öppna arbetsmarknaden och skapa fler vägar till arbete, för fler människor. Lönebidraget riktar sig specifikt till personer som till följd av funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga.

Taket för lönebidraget ligger i dag på 20 000 kronor. I rapporten föreslås att lönebidraget höjs successivt, med 5 000 kronor per år över tre år, upp till 35 000 kronor, för att sedan indexregleras. I rapporten beräknas att ett lönebidragstak på 35 000 kronor kan innebära att 20 000 fler personer anställs med lönebidrag. Åtgärden beräknas medföra en ökad kostnad för staten med cirka 5 miljarder kronor.

En höjning av lönebidragstaket skulle inneäbra att många fler med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning kommer i arbete. Att få en anställning med lönebidrag har flera positiva effekter, som exempelvis bättre hälsa, ökad delaktighet i samhället och lättare inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns också positiva effekter för de företag och organisationer som anställer personer med lönebidrag.