Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Arbetsgivarföreningen KFO har svarat på remissen Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning.

Förslaget berör förhöjt timbelopp. Högsta genomsnittliga kostnad för personlig assistans som kan ersättas under beviljandeperioden är schablonen +12 procent. Förslaget innebär att det ska vara möjligt att bli ersatt för högre kostnader än schablonen +12 procent en enskild månad inom beviljandeperioden.

Sammanfattning

KFO tillstyrker förslaget till den del att det tillmötesgår nuvarande svårigheter att få täckning för kostnader som överstiger 12 procent en enskild månad. KFO är också positiva till att en slutgiltig avstämning vid beviljandeperiodens slut ska göras skyndsamt och att eventuell kompletterande utbetalning ska göras snarast.

KFO föreslår med syfte att minska administrationen kring det förhöjda beloppet - och med utgångspunkt i att ersättningen vid månadsavräkning föreslås vara som lägst schablonen utan återkrav – att månadsavräkning, om inget förhöjt belopp redovisas för en enskild månad, kan ske mot redovisning av timmar istället för mot kostnader.

Förslaget innehåller inga åtgärder kring oförutsägbarheten med dagens beräknings- och ersättningsmodell för förhöjt belopp. KFO påtalar därför att det är angeläget att Försäkringskassans tillämpning av det förhöjda beloppet följer syftet med förändringarna i regelverket samt att en förlängd beviljandeperiod hade varit ett sätt att underlätta förutsättningarna att sprida kostnaderna över tid och därmed förutsägbarheten.

Läs mer

Remissvaret finns publicerat under Relaterad information.

Uppdaterad
den 15 september, 2019