Vissa förslag om personlig assistans

KFOs yttrande om socialdepartementets förslag "Vissa förslag om personlig assistans" S2017_06849_FST.

KFO har lämnat ett yttrande över socialdepartementets promemoria "Vissa förslag om personlig assistans", som berör i huvudsak ett stopp för obligatoriska tvåårsomprövningar, ett återställande av att väntetid och beredskap ska berättiga till personlig assistans samt att det ska vara möjligt att få personlig assistans i samband med en aktivitet då hjälpbehov kan förväntas uppstå.

KFO tillstyrker förslaget om:

  • att ta bort bestämmelsen om tvåårsomprövningarna, men ser inte skäl till varför de alls ska återinföras i ett senare skede, då omprövning alltjämt ska ske vid väsentligt förändrade förhållanden som rör den försäkrade och som medför att hjälpbehovet minskat.
  • återställande av väntetid och beredskap, men avstyrker förslaget om att genom lag fastställa hur väntetid och beredskap ska ersättas.
  • att assistans beviljas för hel aktivitet. 

KFO avstyrker undantaget för resor till och från aktiviteter och anser att dessa istället borde räknas med i helhetsbedömningen av en aktivitet.

KFO ställer sig frågande till kvalificerade hjälpinsatser för bedömning av personlig assistans och punktinsatser överlag, då ett sammanhållet (kontinuerligt) stöd (av ett fåtal personer) ofta är avgörande för möjligheten att leva som andra.