Välfärdsutredningens slutbetänkande

Arbetsgivarföreningen KFO har lämnat remissvar gällande Välfärdsutredningen, SOU 2017:38

Vinstbegränsningsfrågan hanterades i Välfärdsutredningens huvudbetänkande som KFO tidigare lämnat remissvar på. KFO avstyrkte då förslaget, som vi bedömde skulle medföra negativa konsekvenser för en mängd av KFOs medlemsföretag.

Det nu aktuella slutbetänkandet fokuserar på frågorna om kvalitet, uppföljning och statistik. KFOs remissyttrande tillstyrker flera av de förslag och bedömningar som betänkandet presenterar. Vi välkomnar utredningens bedömning att idéburna aktörers roll behöver förtydligas och lyftas fram och att idéburna aktörer som drivs utan vinstintresse fyller en viktig roll i välfärden. Vi välkomnar en rad förslag om utvecklingen av den offentliga statistiken samt bedömningen att tillsätta en utredning för att ta fram en rättssäker definition av idéburna organisationer. KFOs huvudsakliga avstyrkande gäller förslaget om att en juridisk person med tillstånd för välfärdsverksamhet inte ska få bedriva någon annan typ av verksamhet. Vi kan inte se att förslaget behandlats enligt direktivet, att analysera om det bör ställas olika krav beroende på drifts- och verksamhetsform. Övergripande beklagar KFO att betänkandet inte fullt ut avspeglar direktivet som utredning har haft när det gäller att analysera om kraven bör vara lika för alla utförare eller om det finns behov av att ställa olika krav beroende på drifts- och verksamhetsform.                                                   

Sammanfattning av remissvaret

KFOs yttrande i sammanfattning:

  • KFO avstyrker förslagets utformning i 11.3.2 om att offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet bör bedrivas i en separat juridisk person. KFO delar emellertid utredarens strävan efter jämlik vård där människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna är okränkbara. KFO föreslår att undanta idéburna och kooperativa verksamheter från förslaget om separat juridisk person.
  • KFO tillstyrker förslaget om att Socialstyrelsen och Statens skolverk ska redovisa idéburen sektor särskilt i sin statistik, samt att SCB ska bistå myndigheterna, enligt 10.6.
  • KFO välkomnar bedömningen att SCB ska kvalitetssäkra statistiken över idéburen sektor tillsammans med berörda aktörer i 10.6, men ser av det senaste decenniets erfarenhet behov av att SCB får berörda aktörer specificerade.
  • KFO välkomnar att det på längre sikt bör övervägas om klassificeringen av organisationer som idéburna ska framgå av det allmänna företagsregistret.
  • KFO delar bedömningen i 11.4 om att tillsätta en utredning för att ta fram en definition av idéburna aktörer. KFO välkomnar kopplingen till statistikframtagning och möjligheten att skapa ändamålsenliga och särskilda regler för idéburna aktörer, liksom eventuellt associationsform. 

Läs hela remissvaret

Remissvaret i sin helhet finns under Relaterad information. 

Relaterad information