Tid för utveckling

KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen lämnat ett yttrande på ”Tid för utveckling (SOU 2018:24)”, delbetänkandet av den statliga utredningen Hållbart arbetsliv över tid.

Det finns stora utmaningar och behov av strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Samhället behöver framöver klara utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och möjlighet till ett hållbart arbetsliv, där fler kan etablera sig och bli kvar längre i arbete. Här tar arbetsmarknadens parter idag en hel del ansvar. KFO har till exempel omställningsavtal som omfattar arbetstagare vid både sjukdom och arbetsbrist. Långsiktigt behövs mer samverkan mellan det offentliga och arbetsmarknadens parter för att arbetslivet ska vara hållbart över tid. Kompetensförsörjningen behöver också stödjas bättre.

KFO håller med utredningen om att investeringar i ett mer hållbart arbetsliv är helt nödvändiga. Det är också viktigt att forskning om vad som bidrar till bra arbetsförhållanden sprids mer. Det finns ett begränsat stöd i forskningen för att kortare arbetstid eller ledighet från arbetet skulle minska problemen med stressrelaterad ohälsa.

En av utredningens uppgifter var att titta på förslag till ett nytt friår, som i förslaget kallas utvecklingsledighet. KFO menar att det inte bör införas.
- Vi håller med om att ökad rörlighet och möjlighet till omställning behövs men vi tror inte att utvecklingsledighet är rätt väg att gå. Vi ser flera svårigheter med en sådan modell. Brist på kompetent personal är redan en utmaning för arbetsgivare att hantera. Det finns idag möjlighet för arbetstagare att vara lediga för till exempel studier eller för att starta eget så vi kan inte se behovet av ytterligare en ledighetsmodell, säger Kerstin Wrisemo, sakkunnig arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor för KFO och Arbetsgivaralliansen.

Sammanfattning av våra synpunkter på utredningens förslag:

 • Arbetstidsmodeller och arbetstidskonton
  KFO stödjer utredningens förslag om att Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK, kan få uppdraget att sammanställa befintlig kunskap och forskning om hur arbetstid kan påverka hälsan. Vi stödjer också utredningens uppfattning om att det inte är lämpligt att reglera arbetstidskonton genom lag. Det är upp till arbetsmarknadens parter att själv göra de bedömningar och avvägningar som behövs inom olika branscher.

 • Kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro
  KFO stödjer utredningens förslag om att ge Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att ge en tydligare bild över kostnaderna för stressrelaterad sjukfrånvaro. Det finns begränsat stöd i forskning att kortare arbetstid eller ledighet från arbetet skulle minska problemen med stressrelaterad ohälsa. De allmänna försäkringssystemen, dess aktörer och myndigheter behöver vara mer aktiva än i dag när det handlar om sjukfrånvaro och rehabilitering. Bättre stöd behövs både till arbetstagare som ska återinträda i tjänst och till arbetsgivare som ska underlätta för sjukfrånvarande arbetstagare att återgå i arbete.

 • Möjlighet att gå ner i arbetstid
  KFO stödjer utredningens slutsats att det inte bör införas någon generell lagstadgad rätt till partiell ledighet. Vi avstyrker förslaget om att utöka rätten till ledighet på heltid för att bedriva näringsverksamhet till att även omfatta förkortning av normal arbetstid med upp till hälften. Redan i dag känner vi till att det är svårt för arbetsgivare att avvara arbetstagare och hitta kompetenta ersättare på heltid. Svårigheten ökar väsentligt om ersättare endast erbjuds arbete på deltid. Vi avstyrker också förslaget om att arbetsgivare ska bli skyldiga att informera arbetstagare om möjligheten att begära ledighet på deltid.

 • Utvecklingsledighet
  KFO avstyrker utredningens förslag om att möjlighet till ett nytt förslag på friår, så kallad utvecklingsledighet, för arbetstagare införs. Vi ser flera svårigheter med den föreslagna modellen. Det finns också redan möjlighet för arbetstagare att vara ledig för till exempel studier eller för att starta eget. Om förslaget om utvecklingsledighet ändå skulle införas ser vi det som självklart att det ska vara en modell som helt bygger på frivillighet och överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.