Stärkt rätt till personlig assistans

Fremia har lämnat remissyttrande över utredningen Stärkt rätt till personlig assistans - Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37).

Sammanfattning

Fremia ställer sig i huvudsak positivt till utredningens förslag. Det
är mycket välkommet med en utredning av den personliga
assistansen som syftar till att lösa några av de problem som finns
och har funnits under alldeles för lång tid. Fortfarande återstår
flera problem att lösa, framför allt avseende hur
behovsbedömningar görs och hur tillämpningen av rätt till
personlig assistans har förändrats. Den här utredningen är dock
ett steg i rätt riktning. Vi har koncentrerat vårt yttrande på de
delar som har störst potentiell påverkan på assistansanordnarnas
verksamhet och kommenterar endast de delar där vi har
synpunkter.

Uppdaterad
den 22 december, 2021