Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Fremia har, tillsammans med Famna, lämnat synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad.

Sammanfattning

  • Förslaget är välavvägt för yrkesverksamma undersköterskor med utbildning från åren före 1 juli 2021.
  • För personer som påbörjat sin utbildning efter 1 juli 2021 bör kraven motsvara yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, eller det nationellt fastställda yrkespaketet inom vuxenutbildningen.
  • Hur myndighetens praxis för bestämmelserna i 8 § utvecklas kommer att få stor betydelse för både arbetsgivare och medarbetare i äldreomsorgen.
  • Det bör i 8 § tydliggöras att kunskaper i svenska omfattas av ”andra meriter” för yrkesverksamma med äldre utbildning. Detta då det finns yrkesverksamma undersköterskor som har de välbehövliga kunskaperna i svenska, men som ej har gymnasiebetyg i svenska beroende på hur vuxenutbildningen var utformad tidigare. Det kan ske på liknande sätt som för sökande med utbildning från tredje land.
  • Det behövs övergångsregler för sökande som nyligen gått färdigt sin utbildning, eller har en äldre utbildning, men som inte har en tillsvidareanställning när reformen träder i kraft. Förslagsvis skulle den som ansökt om en skyddad yrkestitel fortsatt kunna kalla sig undersköterska fram tills ansökan är behandlad.
  • Den avgift som sannolikt kommer att införas behöverläggas på lägre nivå än för legitimationsyrken för att inte skapa onödiga trösklar för att söka bevis för yrkestiteln.
  • Vår bedömning är att det kommer att bli en stor utmaning för arbetsgivare att rekrytera tillräckligt många medarbetare med den skyddade yrkestiteln.
  • Idéburna och andra mindre fristående vård- och omsorgsgivare kommer att ha särskilda svårigheter att hantera de utmaningar som införandet av den skyddade yrkestiteln innebär. De har inte tillgång till de stödstrukturer som ofta finns i kommuner och regioner. Avtalen med huvudmännen täcker inte kostnaderna som införandet av den nya lagen innebär. Ovanpå detta kommer också de krav på viss kompetens och bemanning som ofta stipuleras i avtalen med uppdragsgivaren och som kan bli särskilt svåra i det läge med kompetensbrist som äldreomsorgen står inför.
  • Som vi tidigare i lagstiftningsprocessen har påpekat, kan bestämmelsen om att den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten ska ha den skyddade yrkestiteln undersköterska från 1 juli 2023 bli svår, eller omöjlig, att leva upp till för många fristående omsorgsgivare.
Uppdaterad
den 27 oktober, 2022