Remissvar gällande Karensavdrag — en mer rättvis självrisk

Arbetsgivarföreningen KFO är övergripande positiv till promemorians förslag i Karensavdrag — en mer rättvis självrisk, Ds 2017:18.

Den 7 juli 2017 lämnade Arbetsgivarföreningen KFO in ett remissvar till Socialdepartementet gällande Karensdag – en mer rättvis självrisk, Ds 2017:18.

Regeringen föreslår att karensdagen ska ersättas med ett karensavdrag som beloppsmässigt i princip ska motsvara karensdagen. Förslaget anses vara en mer rättvis reglering av arbetstagares självrisk i samband med sjukdom. Det föreslagna karensavdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget ska inte överstiga den sjuklön arbetstagren skulle ha fått på grund av sjukfrånvaron samt vara lika stort oavsett sjukfrånvarons omfattning. 

Sammanfattning av KFO:s remissvar

Arbetsgivarföreningen KFO 

  • anser att utgångspunkten i systemet med socialförsäkringar ska bygga på försäkringsprincipen
  • är övergripande positiv till att självrisken i försäkringen blir mer förutsägbar
  • är positiv till att vi som kollektivavtalsslutande parter på arbetsmarknaden ges utrymme att reglera om den närmare beräkningen av sjuklön och karensavdrag
  • beklagar att konsekvenserna för arbetsgivare inte tillräckligt djupt analyserats

Läs remissvaret i sin helhet, se länk under Relaterad information. 

Uppdaterad
den 21 december, 2018