Reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Arbetsgivarföreningen Fremia har lämnat remissvar till arbetsmarknadsdepartementets remiss av Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27).

Sammanfattning

Fremia tillstyrker de i promemorian framlagda lagförslagen, med några synpunkter.

De faktiska lagförslagen om anpassade sekretessbestämmelser är i sig inte särskilt kontroversiella. Det är reformeringen av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som är oroväckande för Fremias medlemmar, som utgör den idéburna sektorn. I DS 2021:27 cementeras faktumet att idéburna aktörer bidrar med ett mervärde i relation till den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, att det ska finnas möjligheter för den idéburna sektorn att delta i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och att Arbetsförmedlingen ska ha som utgångspunkt att samarbeta med idéburna aktörer.

Det finns därav en antydan till att idéburna aktörer som exempelvis arbetsintegrerade sociala företag (ASF) bidrar med ett mervärde som gynnar den svenska arbetsmarknaden, specifikt i avseendet att integrera de som står allra längst från arbetsmarknaden till arbetslivet. Det som är väsentligt är att den antydan om att idéburna aktörer bidrar med ett mervärde övergår till att ha en verklig praktisk inverkan.

Civilsamhället och idéburna aktörer är de som ofta har direkt kontakt med målgruppen långtidsarbetslösa. Om reformeringens avsikt är att avhjälpa långtidsarbetslösheten behöver idéburna aktörer bli mer involverade i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. DS 2021:27 antyder även att idéburna aktörer erhåller en branschspecifik kompetens i relation till den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och att arbeta med specifikt utsatta målgrupper som unga, personer med funktionsnedsättning samt utrikesfödda.

I konsekvensanalysen som detaljeras i sektion 9 av DS 2021:27 lyser avsaknaden av civilsamhället, folkbildningen och idéburna med sin frånvaro. Dessa aktörer bidrar med ett mervärde i relation till den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, detta är ett faktum, men dessa aktörer verkar inte under samma förutsättningar som den privata eller offentliga sektorn. Det som krävs av denna reformering är att en korrekt konsekvensanalys utformas som även inkluderar den tredje sektorn, idéburna aktörer. Det mervärde som idéburna aktörer bidrar med skall även detaljeras så att den teoretiska antydan övergår till att ha praktisk inverkan, i syfte att nå ut de målgrupper som är långtidsarbetslösa.

Den idéburna sektorn har hög kännedom och har kontaktytor med de som står allra längst från samhället, de som upplever exkludering på en daglig basis exempelvis genom att bedriva missbruksverksamhet eller härbärgen. Den idéburna sektorns syfte och kompetenser motverkar långtidsarbetslöshet genom direktkontakt med de individer som står längst från arbetsmarknaden. Det är erfarenheter som behöver tas till vara om det finns en avsikt att det erkännandet om den idéburna sektorns mervärde ska ha reell inverkan i samhället.