Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Fremia och Famna har lämnat gemensamt remissvar på finansdepartementets promemoria Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet (Fi2023/01006).

Sammanfattning

Bristande konkurrensneutralitet i relation till kommunernas och/eller regionernas egenregiverksamhet är ett återkommande problem för idéburna och andra fristående verksamheter. Särskilt allvarligt är att de ekonomiska förutsättningarna, i praktiken, inte är likvärdiga. 

Regeringen föreslår i promemorian att det program med mål och riktlinjer som fullmäktige ska besluta, enligt kommunallagen, för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare ska gälla såväl privata utförare som verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner i egen regi. Fremia och Famna bedömer att det är ett steg i rätt riktning och instämmer därför i förslaget.