KFOs remissvar på välfärdsutredningen

KFO har lämnat remissvar på Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden.

Den 24 februari lämnade Arbetsgivarföreningen KFO sitt remissvar till Finansdepartementet. Nedan följer en kort sammanfattning. Se även remissvaret i sin helhet i länk nedan, liksom även KFO:s debattartikel på temat i DN.

Sammanfattning av remissvaret 

KFO avstyrker utredningens förslag om vinstbegränsningsmodell. I testberäkningar sänks nivån för tillåtet rörelseresultat avsevärt för de personalintensiva verksamheter som det här huvudsakligen är fråga om. Begränsningen gör det svårt eller till och med omöjligt att bygga en ekonomisk reserv som är nödvändig för att fullgöra både arbetsgivaransvar och ansvar för kunder/medlemmar i en verksamhet.

KFO efterlyser ytterligare konsekvensanalys av flera förslag i utredningen och menar att utredningen inte tycks ha tagit i beaktande förutsättningarna i små företag, brukar- och föräldrakooperativ och idéburen verksamhet. Det gäller exempelvis utredningens förslag om att det inte ska vara möjligt att även bedriva verksamhet som inte omfattas av tillstånd för offentlig verksamhet inom en juridisk person. Det gäller också förslagen om ägar- och ledningsprövning.

KFO är positiva till utredningens förslag om reserverad upphandling, men ifrågasätter att utredningen inte lämnar fler skarpa förslag för idéburen sektor, som exempelvis särskilda kapitalfonder och ett utvecklat lagstöd för samverkansformen idéburet offentligt partnerskap. KFO förslår också att regeringen tillsätter ett Utvecklingsråd för tillväxt och utveckling av idéburen välfärd.

Länkar

Läs hela remissvaret.

Läs debattartikeln i DN Debatt. 

Uppdaterad
den 7 mars, 2017