Höj lönebidragstaket!

Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007, vilket medför att en stor grupp människor riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden.

Till: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 
För kännedom till: Finansminister Magdalena Andersson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Sammanfattning

Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007, trots att alla politiska partier under lång tid har varit överens om att så borde ske. Lönebidraget är en oerhört viktig insats för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar får anställning på vanliga arbetsplatser runt om i landet. Den uteblivna höjningen medför att en stor grupp människor riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivarna inte har möjlighet att ta tillvara den kunskap och kompetens som dessa personer har. Därför vill civilsamhällets parter, både arbetsgivare och fack, poängtera hur viktigt lönebidraget är för en fungerande arbetsmarknad med mångfald.

Bakgrund

Anordnarbidragen i allmänhet, och lönebidraget i synnerhet, är till för att underlätta för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. Det är i första hand utformat för att integrera en eller några få personer i en i övrigt ”vanlig” arbetsplats. Det uppstår alltid, i större eller mindre omfattning, kostnader för arbetsgivare som anställer en eller flera personer med funktionsnedsättningar. Det handlar till exempel om kostnader för större behov av handledning och arbetsledning, anpassning av arbetsplats och arbetsuppgifter, kompetensutveckling relaterat till funktionsnedsättningen och särskilda behov, samverkan med myndigheter om medarbetare och deltagare med mera. Genom stöden ska arbetsgivare kompenseras för den nedsatta arbetsförmågan. Men idag får inte arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning tillräcklig kompensation för de extra kostnader det medför.

Finansieringsgraden – det vill säga den externa finansiering som arbetsgivaren får för anställningen – har sjunkit rejält sedan 2007. Sedan dess har nämligen lönebidragstaket legat still på samma nivå, 16 700 kronor per månad. Under samma period har timlöneutvecklingen varit cirka 20 procent enligt Konjunkturinstitutet.

Konsekvenser

Den uteblivna höjningen av lönebidragstaket medför en väsentligt lägre finansieringsgrad för arbetsgivarna, och därmed ökade kostnader för att anställa personer med funktionsnedsättningar.  Den faktiska lönekostnaden för en anställd med lägstalön i exempelvis en ideell organisation är cirka 30 000 kronor, inräknat sociala avgifter och kostnader för kollektivavtalade pensioner och försäkringar, samtidigt som lönebidraget ligger kvar på 16 700 kronor. Det säger sig självt att det därmed blir allt svårare att anställa personer med funktionsnedsättningar. Den yttersta konsekvensen blir att personer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden än mer riskerar ett utanförskap och att arbetsgivarna går miste om dessa personers kunskap och kompetens.

Möjligheter

Arbetsgivaralliansen och KFO företräder tillsammans 7000 av civilsamhällets arbetsgivare, som tillsammans har mer än 135 000 anställda. Våra medlemsverksamheter har en enorm bredd och tar ett stort samhälleligt och socialt ansvar på arbetsmarknaden, även för personer med funktionsnedsättningar och för personer som står utanför arbetsmarknaden. Det finns en potentiell tillväxt inom alla våra medlemsverksamheter om de ges rätt förutsättningar. Att höja lönebidragstaket är en sådan förutsättning. Enbart inom området arbetsintegrerande sociala företag visar en rapport att dessa företag skulle kunna öka med 300 procent, från dagens cirka 300 sociala företag till över 900 företag. Antalet anställda i dessa sociala företag skulle kunna öka från cirka 3 000 anställda till 9 000 anställda. De skulle kunna sälja mellan 24 000 till 30 000 arbetsinkluderande tjänster, jämfört med dagens cirka 10 000*. 

Men för att det ska vara möjligt krävs rätt förutsättningar. Ett höjt lönebidrag är en sådan förutsättning. Därför hoppas nu civilsamhällets parter att lönebidraget äntligen kan höjas, i linje med vad alla politiska partier vill.

Stockholm den 9 juni 2015 

Petter Skogar, Arbetsgivarföreningen KFO 
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen 
Veronica Karlsson, Vision   
Annelie Nordström, Kommunal   
Cecilia Fahlberg,  Unionen

* Temagruppen Entreprenörskap & Företagande ”Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin”

Uppdaterad
den 26 augusti, 2015