Remissvar gällande förstärkt rehabilitering

KFO avstyrker regeringens förslag till förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.

Den 17 maj lämnade Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen ett remissvar till socialdepartementet gällande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9, S2017/01743/SF). Nedan följer en kort sammanfattning. Du hittar remissvaret i sin helhet längst ner på sidan.  

Sammanfattning av remissvaret

KFO avstyrker regeringens förslag om att arbetsgivare ska bli skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete.

Utgångspunkten i regeringens förslag är att individens möjligheter till stöd bör stärkas samt att tidiga insatser bör främjas. Förslaget syftar till att ge ett förtydligande av ansvar och utvecklat stöd genom reglering i lag. Arbetsgivare ska ges skyldighet att skriftligen upprätta en plan för återgång i arbete för en arbetstagare som är frånvarande på grund av sjukdom.

En ändring av nuvarande ekonomiska bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stödinsatser föreslås också.

Om det kan antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag som arbetstagarens arbetsförmåga varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Samtidigt föreslås att det nuvarande kravet på arbetsgivares utlåtande som arbetstagaren ska förmedla till Försäkringskassan ska upphöra.

KFO avstyrker regeringens förslag om att i lag reglera arbetsgivares skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som är frånvarande från arbetet på grund av nedsatt arbetsförmåga. Vi har svårt att se på vilket sätt en reglering i lag avseende arbetsgivares skyldighet att upprätta en plan skulle kunna effektivisera återgång i arbete för en arbetstagare som är frånvarande på grund av sjukdom.

Övriga aktörer lever inte alltid upp till sitt ansvar och den snabbhet som krävs för att minska sjukfrånvarotiden för en arbetstagare, vilket innebär att det blir svårt både för arbetstagare och arbetsgivare. Som vi ser det bidrar regleringen mest till att öka arbetsgivares administration.

KFO har svårt att se på vilket sätt detta förslag skulle bidra till att sjukfrånvarotalen sjunker.

I yttrandet har synpunkter lämnats på förslagets beräkning av konsekvenser för arbetsgivare, samt förslag till ändrade övergångsbestämmelser.