Förslag till föreskrifter om smittrisker

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen har den 5 januari 2018 lämnat gemensamma synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om smittrisker.

Skydd mot smitta är en väldigt viktig fråga för alla i vårt samhälle. I arbetslivet lika så. Ingen ska i sitt arbete behöva drabbas av någon allvarlig smitta. Frågan om smitta, smittrisker och smittspridfling regleras i dag i olika lagrum och kontrolleras av olika myndigheter. Hälso- och sjukvårdslagen,
livsmedelslagen, Socialstyrelsen, milj öförvaltningar, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket är några exempel på dessa. För en arbetsgivare är det väldigt mycket att hålla reda på, sätta sig in i och ha kontroll på. Särskilt om det rör sig om mindre verksamheter, vilket många utav KFOs medlemmar är, med begränsade möjligheter och resurser. Det är därför av
stor vikt att bestämmelser som finns till skydd mot smitta är enkla och begripliga samt att dessa tydligt anger vem som är skyldig att tillämpa reglerna och i vilka situationer.

Bakgrund

Arbetsmiljöverket menar att de nuvarande föreskrifterna (AFS 2005:1) om microbiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet av flera skäl behöver ändras. Bland annat för att dessa är svåra att förstå och följa, att flera målgrupper inte förstår att de omfattas av dagens föreskrifter, att vissa delar är mycket omfattande och föråldrade, att kraven på skyddsåtgärder är otydliga, att biologiska agens som inte är smittämnen regleras i andra föreskrifter, att viss dubbelreglering finns och vissa definitioner är otydliga.

Sammanfattning av remissvaret

KFO och Arbetsgivaralliansen:

 • anser det vara viktigt att skydd mot smitta i arbetslivet finns
 • anser att även mindre verksamheters möjligheter till att klara av efterlevnad av regler ska
 • beaktas vid framtagandet av nya bestämmelser
 • anser att tydlighet är viktigt för att underlätta efterlevnad av regelverket
 • anser att Arbetsmiljöverket borde ha övervägt om det hade varit tydligare om Socialstyrelsen
 • istället hade utvecklat sina föreskrifter rörande vissa delar i detta föreskriftsförslag
 • anser att ökad tydlighet vad gäller tillämpningsområde i förslaget är nödvändigt
 • anser att definitionerna behöver förtydligas i syfte att öka tydligheten om vilka som omfattas
 • av föreskrifterna
 • anser att det än tydligare behöver formuleras i vilka situationer det särskilda kravet på
 • undersökning och riskbedömning ska tillämpas
 • ifrågasätter om långtidsarkivering av viss dokumentation ska ligga på arbetsgivaren
 • ifrågasätter grunderna till att arbetskläder och arbetskläders tvätt ska regleras i föreskrift
 • ställer oss frågande till att föreskrift om arbetskläder ska införas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • saknar utredning av rättsläget när Arbetsmiljöverkets föreskrift hänvisar till annan myndighets
 • föreskrifter
 • anser att det i Arbetsmiljöverkets konsekvensutredning saknas delar av betydelse
 • anser att särskilda informationsinsatser kommer att behövas.

Läs remissvaret i sin helhet, se länk under Relaterad information. 

Uppdaterad
den 9 januari, 2018