Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

KFO och Arbetsgivaralliansen har tagit del av och lämnat synpunkter på utredningen Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö, SOU 2017:28.

Den 7 juli 2017 lämnade Arbetsgivaralliansen tillsammans med KFO in ett remissyttrande till Arbetsmarknadsdepartementet angående ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö, SOU 2017:28.

Arbetsgivaralliansen och KFO välkomnar regeringens utredning som går i linje med den skrivelse vi tillsammans med övriga centrala parter på arbetsmarknaden tillsände regeringen 2013. I vår skrivelse med rubriken 'Med kunskap blir det lättare att göra rätt - en sammanhållande aktör för kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet' framhöll vi då bland annat att en sammanhållande aktör behövs för att få grepp om aktuell forskning och forskningsrön. Avsaknaden av en sådan ak­tör gör det svårt att få ut aktuella forskningsresultat till praktisk tillämpning i arbetslivet. Det nat­ionella centrumet ska inte bedriva forskning i egen regi utan bland annat ha uppdrag att bevaka och förmedla information om nationell och internationell arbetsmiljöforskning. 

Sammanfattning av remissvaret

Arbetsgivaralliansen och KFO

  • välkomnar utredningens förslag om inrättandet av ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
  • vill ha en självständigt oberoende och fristående myndighet som arbetar långsiktigt
  • anser det angeläget för trovärdighetens skull att centrumet inte ska bedriva forskning. Centrumet ska ha till uppdrag att vara ett samlande nav
  • är positiva till att centrumet får i uppdrag att samverka med arbetsmarknadens centrala parter
  • anser det vore olyckligt om finansiering till centrumet tas från andra delar inom arbetslivs­forskningen
  • förordar att ett nationellt centrum inrättas så snart det är möjligt

Läs remissvaret i sin helhet, se länk under Relaterad information. 

Relaterad information