Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

KFO och Arbetsgivaralliansen har lämnat remissvar gällande Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24.

Den 7 juli lämnade Arbetsgivaralliansen och KFO gemensamma synpunkter på Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24.

Enligt utredningen är de mest centrala utmaningarna i förhållande till de nuvarande bestämmel­serna om arbetsmiljöansvar den oklara ansvarsfördelningen, den organisatoriska och sociala ar­betsmiljön och den delvis förändrade strukturen på den svenska arbetsmarknaden. 

Sammanfattning av remissvaret

KFO och Arbetsgivaralliansen 

  • är positiva till samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet och till att skyddsombud finns
  • delar i stort utredningens beskrivning hur strukturer på arbetsmarknaden förändras och att nuvarande ansvarsregler i arbetsmiljölagstiftningen utsätts för utmaningar i det mo­derna arbetslivet
  • delar inte utredningens slutsatser att det kan krävas att ansvarsbestämmelserna i dagens arbetsmiljöregelverk, vad gäller arbetsgivar- och arbetstagarbegreppen och samverkan, behöver genomgå en förnyelse. Vi kan inte heller se att rådighetsansvaret ska utökas
  • delar inte utredningens uppfattning om att det finns skäl att lyfta fram den roll som kollek­tivavtalade lösningar kan ha för personer som är andra än arbetstagare
  • anser att arbetstagares ansvar för sin egen arbetsmiljö ökar när arbete utförs för arbetsgi­vares räkning på platser som ligger utanför arbetsgivarens kontroll
  • anser att ökad kunskap behövs, och att även Arbetsmiljöverket har ett stort pedagogiskt uppdrag att fylla med kunskap om olika arbetsmiljöfrågor
  • avstyrker utredningens förslag om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Läs remissvaret i sin helhet, se länk under Relaterad information.