Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

Arbetsgivarföreningen Fremia har, tillsammans med Famna, Forum och Giva Sverige, lämnat remissvar till socialdepartementets promemoria Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden (S2021/07063).

Sammanfattning

Vi är i grunden positiva till införandet av demokrativillkor i offentlig bidragsgivning. Det är avgörande att verksamhet finansierad av skattemedel inte strider mot demokratins grundprinciper. Samtidigt är vi kritiska till att i detta skede implementera demokrativillkorsutredningens (SOU 2019:35) förslag för stöd ur Allmänna arvsfonden. Vi ställer oss frågande till lämpligheten i att besluta om villkor som bygger på en utredning som inte ännu resulterat i någon proposition. Till detta anser vi att promemorian och dess förslag, som bygger på demokrativillkorsutredningen, inte tagit tillräcklig hänsyn till de risker som Forum och Famna med flera tidigare har lyft i förhållande till demokrativillkorsutredningen. Vi tycker att det är allvarligt att promemorian inte tydligare redogör för, samt svarar på, dessa synpunkter. Vår förhoppning är vidare att regeringen framåt synkroniserar arbetet bättre och att samtliga remissinstansers synpunkter på demokrativillkorsutredningen beaktas innan nya utredningar tillsätts.

Slutligen vill vi också fästa uppmärksamheten på det faktum att associationsformen stiftelser i dagsläget utesluts av föreslagna demokrativillkor. Att inkludera även stiftelseformen i detta sammanhang vore därför ett sätt att förstärka hela sektorns arbete med arvsfondens målgrupper.

Läs hela remissvaret