Vad tycker kommunpolitiker om civilsamhället och idéburen sektor?

Fremia Demoskopundersökning 2023

Fremia har, med hjälp av Demoskop, tagit reda på mer om kommunpolitikers inställning till civilsamhället och idéburen sektor. Resultaten visar att 90 procent av landets kommunpolitiker vill stärka civilsamhällets förutsättningar att lösa viktiga samhällsproblem. Sju av tio kommunpolitiker vill se fler samarbeten med idéburna välfärdsaktörer genom Idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Fremia har ställt fyra frågor till kommunpolitiker i samtliga av landets kommuner. Undersökningen är en del av Demoskops årliga politikerpanel. Svaren kan brytas ned på bland annat kommunnivå och efter partitillhörighet.

Målgruppen i undersökningen är samtliga politiker i Sveriges alla 290 kommuner. 3 846 kommunpolitiker har svarat. 

Våra fyra frågor:

  1. Tycker du att din kommun ska stärka civilsamhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen?
  2. Tycker du att din kommun ska öka den offentliga finansieringen till civilsamhället, exempelvis genom organisations- och verksamhetsbidrag?
  3. Tycker du att din kommun ska teckna fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) med organisationer i civilsamhället?
  4. Tycker du att din kommun ska genomföra upphandlingar eller införa LOV-system som är reserverade för idéburna organisationer?
Hitta resultaten snabbt
En majoritet vill stärka civilsamhällets möjligheter att bidra
Klar majoritet vill öka offentlig finansiering till civilsamhället
Drygt 70 procent vill teckna fler IOP
Nästan hälften vill reservera upphandlingar och LOV till idéburna
Sammanfattning per parti
Hela undersökningen

Klar majoritet kommunpolitiker vill stärka civilsamhällets möjligheter att bidra

Samverkan med civilsamhällets organisationer och den idéburna sektorn bidrar på ett avgörande sätt för att lösa våra viktigaste samhällsutmaningar.

Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 90 procent av kommunpolitikerna vill stärka civilsamhällets förutsättningar att lösa samhällsproblem. Den positiva attityden till civilsamhället är genomgående för alla politiska partier, men det finns intressanta partipolitiska skillnader.

Partipolitiska skillnader i inställningen till att stärka civilsamhällets möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen

Klar majoritet kommunpolitiker vill öka offentlig finansiering till civilsamhället

Civilsamhället finansieras på flera sätt, däribland genom privata gåvor, företagssamarbeten, inkomstgenererande verksamhet (exempelvis second hand-butiker) och offentliga bidrag, partnerskap och projekt.

Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 62 procent av landets kommunpolitiker vill öka den egna kommunens bidrag till civilsamhället. I frågan om finansiering av civilsamhället finns tydliga partipolitiska, och även regionala, skillnader.

Partipolitiska skillnader i synen på att kommunen ska öka den offentliga finansieringen av civilsamhället

Drygt 70 procent av kommunpolitikerna vill teckna fler IOP

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en modell för samverkan mellan en eller flera offentliga aktörer (som kommuner och regioner) och en eller flera organisationer i civilsamhället. Syftet med partnerskapet är att gemensamt lösa samhällsutmaningar, där båda parter bidrar med resurser. IOP lämpar sig särskilt bra vid komplexa samhällsutmaningar där en önskad effekt står i centrum, snarare än att genomföra förutdefinierade aktiviteter.

Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 72 procent av landets kommunpolitiker tycker att deras kommun ska teckna fler IOP med civilsamhället och idéburen sektor. 21 procent känner inte till IOP eller är osäkra. Det finns tydliga skillnader med avseende på partitillhörighet och region.

Partipolitiska skillnader i synen på om kommunen ska teckna fler IOP

Nästan hälften vill reservera upphandlingar och LOV till idéburna

De idéburna verksamheterna utgör i dag cirka 3 procent av välfärden, de kommersiella utgör cirka 20 procent medan de offentliga verksamheterna utgör cirka 77 procent. Sedan 1 januari 2023 kan upphandlande myndigheter, som regioner och kommuner, reservera rätten att delta i upphandlingar och LOV-system (Lagen om valfrihetssystem) till idéburna organisationer i välfärden.

Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 46 procent av kommunpolitikerna tycker att den egna kommunen ska genomföra upphandlingar eller inför LOV-system som är reserverade för idéburna organisationer. Det finns tydliga skillnader med avseende på partitillhörighet och region.

Partipolitiska skillnader i synen på de nya möjligheterna till idéburen välfärd

Sammanfattning per parti

Hela undersökningen

Ta del av hela undersökningen

Fremias Demoskopundersökning innehåller många spännande resultat. Bland annat nedbrutet på region- och kommunnivå. Här kan du ta del av hela undersökningen. Det går bra att sprida resultaten vidare, ange gärna källa.

Kontakta oss

Vill du veta mer om materialet? Kontakta oss gärna för ytterligare information:

Karin Liljeblad

Titel
Branschexpert välfärd
Telefonnummer
08-702 54 92
E-postadress

Patrik Schröder

Titel
Samordnare/sakkunnig civilsamhälle
Telefonnummer
08-702 54 06
E-postadress

Relaterat innehåll