Zombiers kollektivavtalade försäkringsskydd

När halloween närmar sig blir frågan om zombier högaktuell. Ett perspektiv som få tänker på, är vilken rätt till ersättning från kollektivavtalade försäkringar som zombierna kan tänkas ha. För en pensions- och försäkringsexpert är det en otillfredsställande kunskapslucka, och därför kommer här ett första försök att klarlägga vilka ersättningar en zombie som omfattas av kollektivavtal med ett LO-förbund kan tänkas ha.

Lite förenklat kan man säga att kollektivavtalade försäkringar ger skydd vid arbetstagarens inkomstförlust till följd av nedsatt arbetsförmåga. Den nedsatta arbetsförmågan kan till exempel bero på sjukdom (AGS), ålderdom (tjänstepension), föräldraskap (FPT), dödsfall (olika ersättningar till de efterlevande) eller arbetsskada (TFA). Just arbetsskadeförsäkringen kan också ge ersättning för annat än ren inkomstförlust. Tjänstemannazombier har samma typ av ersättningar, men konstruktionen av skyddet kan se något annorlunda ut.

Allmänt sett är det svårt att tänka sig att zombier skulle ha arbetsförmåga i sitt ordinarie arbete. Enstaka undantag kan finnas, till exempel för dem som enligt sitt anställningsavtal har som huvudsaklig arbetsuppgift att springa konstigt och äta andra människor. Dessa undantag är bara att gratulera ur ett försörjningsperspektiv. Ur andra perspektiv kan gratulationerna vara mindre motiverade.

Död eller levande?

För att kunna gå till botten med frågan om zombiers försäkringsskydd behöver vi inledningsvis bli på det klara med om en zombie är död eller levande. Enligt Wikipedia är en zombie ”en människa vars sinne behärskas av en annan eller vars viljeförmåga helt försvunnit, alternativt en död människa vars kropp återfått livet enbart i så måtto att den kan röra sig och eventuellt utföra en mästares order.”

Om zombietillståndet innebär att arbetstagaren är död, har anställningsförhållandet upphört. Då borde zombiens efterlevande ha rätt till ersättning från grupplivförsäkringen, samt familjeskydd/återbetalningsskydd beroende på avtalsområde samt vilka val den före detta arbetstagaren/nuvarande zombien gjort.

Levande men avskedad enligt LAS § 18?

Om en zombie däremot är en människa vars sinne behärskas av en annan och/eller vars viljeförmåga helt försvunnit, upphör inte anställningsförhållandet med automatik. Däremot är det troligt att LAS § 18 (avskedande) ganska snart skulle bli tillämpligt på en människoätande zombie som inte redan är död. Att förvandla sina kollegor och chefer till zombier genom att besinningslöst bita dem, är ett ganska klart exempel på att grovt åsidosätta sina åligganden mot arbetsgivaren. Man bör dock i detta sammanhang notera förbehållet ovan om utformningen av det individuella anställningsavtalet.

Det är av arbetsmiljöskäl knappast rimligt att begära att arbetsgivaren ska lämna över det skriftliga beskedet om avskedande personligen (LAS § 20) till en människoätande zombie. Därför kan arbetsgivaren i stället sända beskedet i ett rekommenderat brev till arbetstagarens/zombiens senast kända adress (samma paragraf). Vid användning av rekommenderat brev består dock zombiens anställning i tio dagar efter att brevet avsänts, och de kollektivavtalade försäkringarna äger fortsatt giltighet under den tiden. Hela detta resonemang bygger så klart på att det finns någon icke uppäten företrädare för arbetsgivaren som kan verkställa avskedet. I annat fall består anställningen, i värsta fall så länge att preskription inträder, förutsatt att förseelsen (zombiebeteendet) inte upprepas.

Kanske efterskydd...

I princip upphör zombien att omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna när anställningen upphör. Dock finns ofta bestämmelser om efterskydd (se till exempel försäkringsvillkoren för AGS, § 7) som innebär att försäkringsskyddet fortsätter att gälla en period efter att anställningen upphört, om den inte följs av en ny försäkringsgrundande anställningstid. Motsvarande bestämmelser gäller för övriga avtalsområden. Vi får preliminärt anta att tillvaron som människoätande zombie inte regleras av något känt kollektivavtal, och därför inte medför motsvarande försäkringsskydd som avtalsgruppsjukförsäkringen.

En levande zombie kan alltså ha vissa möjligheter att omfattas av efterskyddet i AGS, förutsatt att arbetsgivaren avslutat anställningsförhållandet genom avsked. Om arbetstagaren i stället med anledning av zombietillståndet frånträder sin anställning utan att iaktta avtalsenlig uppsägningstid, för att i stället ägna sig åt människoätande och mer eller mindre planlöst springande, upphör efterskyddet att gälla (AGS § 8).

... men inte hinsides

Om zombietillståndet däremot innebär att man är att betrakta som död, faller dessvärre efterskyddet. Det upphör nämligen att gälla om den försäkrade mister sin sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken (AGS § 7), vilket bland annat inträffar vid dödens inträde. Döda saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Kan ha rätt till AGS-ersättning

Slutsatsen blir därmed att om man inte är att anse som död med anledning av att man blivit zombie, och inte heller frånträder sin anställning, utan i stället blir avskedad av arbetsgivaren på grund av grov misskötsamhet, kan man ha vissa möjligheter att få ersättning via kollektivavtalet AGS, för att täcka en del av det inkomstbortfall man oundvikligen får vidkännas som icke arbetsför.

För att få ersättning från AGS behöver zombien anmäla försäkringsfallet på av AFA försäkring anvisat sätt (går utmärkt att göra elektroniskt via deras webbplats, men man får sätta frågetecken för zombiers datormognad) och lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätten till ersättning och beräkning av ersättningens storlek. Även läkarintyg som styrker nedsättningen av arbetsförmågan behövs, och där kan det som zombie vara bra att tänka på att inte äta upp läkaren, i vart fall inte innan intyget utfärdats.

Oenighetshantering som bygger på icke-våld

Om man som zombie är missnöjd med AFA försäkrings beslut om ersättning från AGS, ska man i första hand begära omprövning av beslutet. Beslutet kan också hänskjutas till försäkringsnämnden för AGS, och i den mån zombien är fackligt ansluten, kan förbundet också driva frågan om avtalsvillkorens tillämpning tvistevägen. I sista hand avgörs då frågan av en skiljenämnd.

Det är särskilt viktigt för zombier att känna till denna hanteringsordning för oenigheter, eftersom de i övrigt framstår som hänfallna åt enkla, våldsbaserade lösningar. Zombiers gängse sätt att uttrycka missnöje har inga utsiktet att ge några som helst framgångar i handläggningsfrågor rörande avtalsförsäkringar.