Tillsammans för en starkare sektor

Bakgrunden till #NyOrg2020

Arbetsgivarföreningen KFO och Idea, fristående arbetsgivarorganisation för ideella organisationer, kraftsamlar för att skapa en ny gemensam arbetsgivar- och intresseorganisation för den idéburna sektorn.

Vår ambition är att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling för medlemmarna i vår sektor. Det gäller för såväl ideella föreningar, välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer som för affärsdrivande kooperativa och ömsesidiga företag.

Genom att både arbeta med arbetsgivarfrågor och intressepolitik vill vi bidra till ökad medlemsnytta och effektivare påverkansmöjligheter. Tillsammans har vi de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att skapa en samlande kraft.

Vi vill se en kraftig ökning i Sverige

Idéburna verksamheter har i mer än 150 år bidragit till en positiv samhällsförändring och har varit några av de mest inflytelserika aktörerna i det svenska välfärdssamhällets framväxt. Trots detta är den idéburna sektorn mindre i Sverige i jämförelse med många andra länder, inte minst våra nordiska grannländer och andra europeiska länder, men även USA och Canada.

Vi vill se en kraftig ökning av storleken på den idéburna sektorn, som är stolt bärare av en berättelse om förändring av en hel samhällsstruktur, och vi vill fortsätta vara en central kraft för innovation och positiv utveckling.

Starka krafter sätts i rörelse när människor går samman och skapar en gemensam nytta som är större än vad den enskilda individen kan åstadkomma på egen hand. Det bygger kunskap om samhällsstrukturer, förståelse av förändringsprocesser och tillit till det demokratiska systemet.

Rösten måste bli starkare

Idéburna verksamheter har en mycket stor potential att stimulera tillväxt och sysselsättning i Sverige. Vi arbetar för ökad valfrihet och mångfald och förstår de idéburna aktörernas drivkrafter och logik. Det är dessa verksamheter som kan erbjuda samhället resurser för en hållbar utveckling.

Ambitionen är en ny gemensam organisation som kan göra skillnad. Det har vi beskrivit bland annat i vår avsiktsförklaring. Rösten för den idéburna sektorn i Sverige måste bli starkare. Vi ser att samordning kan frigöra resurser med vilket vi kan finansiera ett oberoende långsiktigt intressepolitiskt arbete.

Professionell rådgivning och långsiktig påverkan

Arbetsgivarfrågorna behöver utvecklas, breddas och anpassas efter de olika idéburna branschernas behov. Genom att gå samman frigörs kraft och resurser för partsgemensamt utvecklingsarbete och i förlängningen bättre kollektivavtal.

Vi ska skapa mervärde och nytta för våra medlemmar. Det handlar både om vardaglig professionell rådgivning och långsiktigt påverkansarbete. Exakt hur organisationens innehåll och struktur ska se ut styrs helt av medlemmarnas behov och intresse enligt föreningsdemokratiska principer.