Kompetensförsörjning måste nå även idéburen äldreomsorg

Det är bra att staten vill bidra till att stärka kompetensförsörjningen i äldreomsorgen, men satsningarna måste vara långsiktiga och ske i nära samarbete med verksamheterna. Det skriver arbetsgivarföreningen Fremia i ett remissvar till socialdepartementet på betänkande Vilja välja vård och omsorg.

– Vi delar ambitionen att utveckla kompetensförsörjningen i äldreomsorgen och deltar aktivt i det arbetet, bland annat som part i Vård- och omsorgscollege. Vi ställer oss bakom de flesta av utredningens rekommendationer, men på några områden har vi synpunkter. Det behövs en större förståelse för att idéburna, och övriga fristående omsorgsgivare, har andra förutsättningar än vad en kommun har. Annars kan det lätt bli fel, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd på Fremia.

Utredaren rekommenderar att heltids- och tillsvidareanställning ska vara norm inom äldreomsorgen. Sådana rekommendationer riskerar att bli bindande genom att kommuner gör dem till krav i avtal med fristående omsorgsgivare.

– För en mindre idéburen omsorgsgivare är det inte alltid möjligt att erbjuda tillsvidare- och/eller heltidsanställning. Stelbenta krav, som inte är anpassade till verksamhetens förutsättningar riskerar att gå ut över kvaliteten i verksamheten och i förlängningen drabba de äldre, säger Karin Liljeblad.

I anslutning till utredningens rekommendationer om arbetsgivares ansvar för att personalen i äldreomsorgen har lämplig utbildning, lyfter Fremia de svårigheter som idéburna och andra fristående omsorgsgivare kan ha att, via kommunerna, ta del av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet.

– Det är viktigt att Äldreomsorgslyftet blir en långsiktig satsning, eftersom tillfälliga medel är svåra för fristående aktörer att nyttja. Medarbetare måste få chansen att vidareutbilda sig, oavsett anställningsform eller anställningsgrad. Så stärker vi äldreomsorgens kvalitet tillsammans, säger Karin Liljeblad.

Läs hela Fremias remissvar på Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52): https://www.fremia.se/intressepolitik/remisser/vilja-valja-vard/

För ytterligare information, kontakta:
Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd Fremia, 08 702 54 92, karin.liljeblad@fremia.se
Jan Edén, kommunikationschef Fremia, 08 702 54 41, jan.eden@fremia.se

Visa på Mynewsdesk