Stärk kompetensen med Äldreomsorgslyftet

Karin Liljeblad:

"Hur behöver ni höja kompetensen i er verksamhet?"

Nu har Socialstyrelsen preciserat vad som gäller för att kunna ta del av årets Äldreomsorgslyft, som slussas via kommunerna. ”Vi hoppas att många medlemmar som driver äldreomsorg drar nytta av den här möjligheten att stärka kompetensen och uppmanar till kontakt med kommunen”, säger Karin Liljeblad.

Som Fremia tidigare har uppmärksammat finns det fortsatta statliga medel i Äldreomsorgslyftet för att höja kompetensen i äldreomsorgen. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnader för medarbetare som studerar på arbetstid. Det är en viktig statlig satsning, som är nära kopplad till att undersköterska numera är en skyddad yrkestitel.

Ta kontakt med er kommun

– Den statliga satsningen är en möjlighet för Fremias medlemmar att stärka kompetensen i äldreomsorgen. Hur behöver ni höja kompetensen i er verksamhet? Nyttja den här möjligheten till finansiering och ta kontakt med er kommun snarast så att ni får del av medlen, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

De statliga pengarna slussas från Socialstyrelsen till kommunerna, som i sin tur ansvarar för att fördela medlen även till idéburna, kooperativa och privata vård- och omsorgsgivare i äldreomsorgen. Hur mycket medel varje kommun kan rekvirera från Äldreomsorgslyftet hittar du här.

Såväl tillsvidareanställda medarbetare som visstids- och timanställd personal omfattas av satsningen. Medlen kan också användas för utbildning för första linjens chefer. Utbildningarna kan vara både kortare och mer omfattande. Det kan vara kurser inom den kommunala vuxenutbildningen, men också kurser hos privata utbildningsanordnare och utbildningar som ges internt hos er. De statliga medlen kan dock endast användas till personalkostnader för den som studerar eller validerar, och inte till andra kostnader.

Andra vägar att finansiera utbildningskostnader

Fremia och Famna har i dialog med regeringen drivit på för att vård- och omsorgsgivare ska kunna köpa in uppdragsutbildningar till sina medarbetare med hjälp av de statliga medlen i Äldreomsorgslyftet.

– Tanken är att utbildningarna på så sätt bättre ska matcha verksamhetens behov. Där har vi inte nått ända fram ännu, men vi fortsätter att påverka i frågan, säger Karin Liljeblad.

Notera att Socialstyrelsen i sina frågor och svar om Äldreomsorgslyftet uppmärksammar en annan väg att finansiera utbildningskostnader:

”Kan vi använda statsbidraget till utbildningsanordnares kostnader eller till att köpa utbildning?

Nej. Det finns ett annat statsbidrag till kommunerna som kan användas till bland annat kompetensutveckling; statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.”

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, som Socialstyrelsen refererar till, omfattar nästan 4 miljarder kronor som också fördelas till kommunerna. De ansvarar i sin tur för att informera de utförare som verkar på deras uppdrag om möjligheten att ta del av medlen. Kommunen väljer, enligt anvisningarna, vilka utvecklingsområden medlen ska användas till. Kompetensutveckling är ett exempel.

– Enligt Socialstyrelsen kan alltså dessa medel vara en väg att undersöka för den som vill köpa in utbildning till sina medarbetare i verksamheten. Vi rekommenderar därför kontakt med er kommun om hur de avser att nyttja medlen och hur ni kan ta del av dem, säger Karin Liljeblad.

Stärk språkkunskaperna i svenska

Goda språkkunskaper i svenska är viktigt för en hög kvalitet i äldreomsorgen och vi vet sedan tidigare att det är ett område där det finns kompetensbehov. Regeringen har i årets uppdrag om Äldreomsorgslyftet betonat behovet av ökade möjligheter till språkinsatser.

I sina anvisningar om hur medlen kan användas preciserar Socialstyrelsen att medarbetare bland annat kan läsa språkkurser i svenska, i kombination med utbildning till undersköterska eller vårdbiträde, samt kurser i vårdsvenska. Medlen får också användas för språkutveckling på arbetsplatsen, såsom utbildning till språkombud. Läs gärna mer om språkombud och utbildning till språkombud hos Vård- och omsorgscollege, där Fremia är en av parterna.

Stöter ni på hinder?

I Socialstyrelsens tidigare uppföljningar av Äldreomsorgslyftet har vi kunnat se att fristående vård- och omsorgsgivare har tagit del av medlen i mindre utsträckning än offentliga aktörer. Fremia är angelägna om att våra medlemmar ska kunna delta i satsningen på likvärdiga villkor som den kommunala verksamheten.

Om ni stöter på hinder så vill vi gärna få reda på det, så att vi kan bidra till att göra något åt det. Kontakta i så fall Karin Liljeblad, som bevakar vård- och omsorgsfrågor, på mejladressen karin.liljeblad@fremia.se