Kompetenshöj din verksamhet med hjälp av Äldreomsorgslyftet

Karin Liljeblad

"Vi hoppas att många medlemmar tar möjligheten att stärka kompetensen i verksamheten med hjälp av Äldreomsorgslyftet"

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att fortsätta betala ut statliga medel för kompetensutveckling i äldreomsorgen via Äldreomsorgslyftet. ”Även om alla detaljer inte är klara än, bör ni som berörs överväga hur ni bäst kan ta del av möjligheten att höja kompetensen i er verksamhet”, säger Karin Liljeblad.

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Den statliga satsningen är viktig, inte minst mot bakgrund av att undersköterska numera är en skyddad yrkestitel.

– Vi hoppas att många medlemmar tar möjligheten att stärka kompetensen i verksamheten med hjälp av Äldreomsorgslyftet. Fremia har drivit på för en fortsättning av den statliga satsningen och vi välkomnar att regeringen nu också utvidgar möjligheterna till språkutveckling, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Kommuner förväntas kunna söka från februari

Pengarna slussas till kommunerna, men regeringen inskärper i sitt beslut att fristående vård- och omsorgsgivare ska ha möjlighet att ta del av medlen via kommunen. Socialstyrelsen förbereder nu de närmare villkoren för statsbidragen till kommunerna, som beräknas kunna söka medlen från mitten av februari.

– Vi uppmanar alla våra medlemmar som driver äldreomsorg att överväga behovet av att stärka kompetensen i er verksamhet, så att ni är förberedda och kan söka del av medlen via kommunen när de finns tillgängliga.

Liksom tidigare kan de statliga medlen bekosta att medarbetare utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. Medlen får också användas för validering, för den som har kunskap och arbetslivserfarenhet, men saknar formellt bevis på sin kompetens. Satsningen omfattar även andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg, liksom utbildning för första linjens chefer. Staten finansierar arbetsgivarens kostnader för den tid den anställde är frånvarande för studier.

Ökade möjligheter till språkinsatser

Regeringen vill vidare öka möjligheterna att stärka den språkliga kompetensen med hjälp av Äldreomsorgslyftet. Medlen ska kunna användas till att ge medarbetare möjlighet att gå kurser i vård- och omsorgssvenska och kurser i svenska språket i samband med annan utbildning som bedrivs inom ramen för Äldreomsorglyftet. Pengarna får också användas till språkutveckling på arbetsplatsen och till språkutvecklande arbetssätt, som att utbilda medarbetare till språkombud. Hur Socialstyrelsen kommer att utforma villkoren i dessa delar vet vi förhoppningsvis i mitten av februari, när myndigheten publicerar sina anvisningar till kommunerna.

I Socialstyrelsens tidigare uppföljningar av Äldreomsorgslyftet har vi kunnat se att fristående vård- och omsorgsgivare har tagit del av medlen i mindre utsträckning än offentliga aktörer. Fremia är angelägna om att våra medlemmar ska kunna delta i satsningen på likvärdiga villkor som den kommunala verksamheten.

Om ni stöter på hinder så vill vi gärna få reda på det, så att vi kan bidra till att göra något åt det. Kontakta i så fall Karin Liljeblad, som bevakar vård- och omsorgsfrågor, på mejladressen karin.liljeblad@fremia.se