Starkare tillsammans

Starkare tillsammans är ledord i vår strävan att samla den idéburna sektorn. Områden som juridik, kompetensutveckling, påverkansarbete och kommunikation gynnas av en gemensam struktur för att skapa bästa möjliga medlemsnytta.

Under året har vi på medlemmarnas uppdrag arbetat intensivt med att utveckla tankegodset i den utredning som presenterade i februari i år. En utredning som går under namnet Pondus.

Medlemsnytta genom samverkan

Innehållet i rapporten går i princip ut på att skapa ökad medlemsnytta genom närmare samverkan mellan ett antal arbetsgivar- och intresseorganisationer. Flera organisationer har visat intresse, många har varit inbjudna och fler tillkommer under resans gång. Vi ser helt enkelt att tillsammans är starkare, mera resurseffektivt och kan bli mera framgångsrikt.

Kärna i svenskt samhällsliv

Vi har förtroendet att företräda 4 000 medlemmar som tillsammans har närmare 135 000 anställda. Vi menar att KFO:s medlemmar utgör en kärna i svenskt samhällsliv. Gemensamt är att de driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige. Och vinsterna kommer Sverige till del genom att de återinvesteras i verksamheten och på så sätt bidrar till en hållbar utveckling. En del av våra medlemmar är relativt nystartade, men många har berikat samhället i mer än 150 år.

I uttrycket starkare tillsammans ligger många svar

Vi ser att en starkare röst i ett gemensamt opinionsarbete har större möjligheter att påverka lagstiftare, regering, myndigheter och andra beslutsfattare att prioritera och fatta beslut som i ökad utsträckning leder till ökade mervärden i samhället och för dess medborgare.

Starkare tillsammans är ledord i vår strävan att samla den idéburna sektorn. Områden som juridik, kompetensutveckling, påverkansarbete och kommunikation gynnas av en gemensam struktur för att skapa bästa möjliga medlemsnytta. KFO strävar i samma riktning om ett närmre och mer effektivt samarbete med alla sina strategiska samarbetspartners inom idéburen välfärd.

Några konkreta nyttor vi ser med närmare samverkan

Inom många områden finns en fördel med stora kollektiv, inte minst när det gäller att teckna och förhandla kollektivavtal. Inom pension och försäkring finns en fördel med att representera ett stort antal medlemmar, vilket skapar gynnsamma lösningar för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Medlemsservice är kärnan

På kanslinivå finns mycket att vinna på samordning och en effektivare administration, att vi helt enkelt vinner skalfördelar och skapar medlemsnytta genom synergier. Kärnan i verksamheten kommer alltjämt vara att tillhandahålla den bästa tänkbara servicen till våra medlemmar.

Vår ambition är gemensamt att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling för våra medlemmar som omfattar allt från ideella föreningar, civilsamhällets aktörer och välfärdsorganisationer till kooperativa och ömsesidiga kommersiella företag.

Förutsättningarna är goda

Genom att integrera arbetet med att teckna kollektivavtal om anställningsvillkor, löner, pensioner och försäkringar med intressepolitisk verksamhet vill vi bidra till ökad medlemsnytta och effektivare resurshantering. Tillsammans har vi de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att skapa en samlande kraft. Det behövs.

Idéburna verksamheter har under alla tider bidragit till en positiv samhällsförändring och har utgjort några av de mest inflytelserika aktörerna i det svenska välfärdssamhällets tillväxt. Trots detta är den idéburna sektorn mindre i Sverige än i jämförelse med många andra länder, inte minst våra nordiska grannländer och andra europeiska länder, men även USA och Canada.

Andelen idéburen välfärd ska öka i Sverige

Det vill vi ändra på. Samhällsengagemanget är uttalat och starkt. Idéburna verksamheter har varit avgörande i förvandlingen av Sverige, från ett odemokratiskt och ojämlikt samhälle till vad vi är idag. Verksamheterna är stolta bärare av en historia om förändring av en hel samhällsstruktur och vill fortsätta vara en central kraft för positiv utveckling.

Ambitionen med en ny gemensam organisation är att det ska leda till en mera effektiv organisering som kan göra större skillnad för fler aktörer i sektorn. Det handlar om att bli en mer solid organisation och en starkare röst för idéburna aktörer. Tiden är mogen att gå från ord till handling och syftet är att stärka den idéburna sektorn, tillvarata aktörernas intressen och åstadkomma ökad medlemsnytta. Utan att det kostar mera för våra medlemmar. Tvärtom. Vi ser stor potential i att en ökad samordning frigör ekonomiska resurser för våra medlemmar att bedriva sin egen kärnverksamhet.

Samlad kraft för bättre service

Vägen framåt går genom att vi integrerar arbetet med att teckna kollektivavtal om anställningsvillkor, löner, pensioner och försäkringar med intressepolitisk verksamhet. Vår ambition är att ha de mest nöjda medlemmarna och leverera service i världsklass.  Den ambitionen hoppas vi att ni vill vara en del av.