Tydliga skillnader mellan partiernas civilsamhällespolitik

Samtliga riksdagspartier skriver under på att civilsamhället och den idéburna välfärden är viktiga. Däremot är det klart mer sparsmakat med konkreta – och budgetsatta – satsningar som främjar civilsamhället. Och det finns tydliga skillnader mellan partierna. Det visar en ny genomgång av partiernas partiprogram, motioner, budgetpropositioner och valmanifest.

Det finns en del klara skillnader mellan partierna i hur de ser på civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen och i hur de uttrycker sig i civilsamhällesfrågor.

– Flera partier lyfter fram civilsamhällets breda demokratibärande funktion, medan andra väljer att betona detaljfrågor som civilsamhällets roll i brottsförebyggande åtgärder eller som socialt skyddsnät för äldre. En del partier lyfter mer än andra vikten av att det ska finnas tydliga demokrativillkor för civilsamhällets organisationer, medan andra i högre grad poängterar att politiken så långt det går ska hålla armlängds avstånd, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

Grundsynen påverkar

Partiernas grundsyn påverkar vilka frågor som de prioriterar. Exempelvis betonar Sverigedemokraterna att partiet värdesätter ett civilsamhälle som värnar och vårdar det svenska kulturarvet och som ökar kunskapen om svensk historia. Socialdemokraterna i sin tur understryker behovet av ett starkt civilsamhälle och att detta bör stärkas med stöd från offentlig sektor.

Även om alla partier i generella termer ser positivt på den idéburna välfärden finns tydliga skiljelinjer även här. Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslagen för att underlätta för idéburna aktörer att vinna offentliga kontrakt, med hänvisning till att det snedvrider konkurrensen. Övriga partier röstade för förslagen.

– Att vissa partier är positiva till idéburen välfärd men samtidigt vill avslå konkreta lagändringar som underlättar för de idéburna visar på luckor i resonemangen om konkurrensneutralitet och okunnighet om hur det ser ut i verkligheten. Dessutom pekar det på behovet av en djupare förståelse för vad idéburen välfärd tillför i samhället, utöver att verksamheterna inte delar ut vinst till sina ägare. Här behövs kunskapsutveckling, säger Patrik Schröder.

Konkreta budgetsatsningar behövs

– Sammantaget tycker vi att civilsamhället och den idéburna välfärden förtjänar mer uppmärksamhet från våra politiker. Inte minst när det gäller förståelse och hänsyn när man lanserar olika satsningar, och i konkreta budgetposter som avspeglar den viktiga roll civilsamhället spelar för en positiv och demokratisk utveckling av samhället, säger Patrik Schröder.

Bakom rapporten står Civos, Famna, Fremia och Giva Sverige. I rapporten presenteras alla riksdagspartiers grundsyn, prioriterade frågor och budgetsatsningar, som de kan utläsas ur riksdagsmotioner, partiprogram och valmanifest, avseende civilsamhället och idéburen välfärd.

Under våren 2022 genomfördes även en enkätundersökning, som besvarades av samtliga riksdagspartiers kanslier. Resultaten visar bland annat att samtliga partier är positiva till att öka den generella finansieringen till civilsamhället. Alla partier vill också avskaffa den så kallade internmomsen. På frågan om de vill stärka det svenska grundlagsskyddet genom att göra det svårare att ändra grundlagen, svarar sex av åtta partier ”ja”. Rapporten med enkätundersökningen lanserades i samband med årets Almedalsvecka.

Läs hela genomgången av partiernas civilsamhällespolitik här: https://www.fremia.se/globalassets/fremia/relaterade-dokument/intressepolitik/riksdagspartiernas-politik-for-civilsamhallet.pdf

Enkätundersökningen med partiernas egna svar finns här: https://www.fremia.se/nyhetsrum/nyheter/2022/enkatundersokning-riksdagspartier-civilsamhallet/

För mer information eller kommentarer, kontakta:
Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se

Visa på Mynewsdesk